Φωτογραφικό αρχείο

GR-OF CA SING-S01-F04

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΚΕΛΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA SING-S01-F04
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
Φωτογραφικό αρχείο
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
1918-1966
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Φάκελος
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

13 τεκμήρια

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Φωτογραφίες του δωματίου όπου πέθανε ο Καβάφης, στο Ελληνικό Νοσοκομείο της Αλεξάνδρειας, του φωτογράφου Απόστολου Βερβέρη, και σειρά φωτογραφιών από το εσωτερικό του διαμερίσματος του ποιητή (πιθανότατα μετά τον θάνατό του), του ίδιου φωτογράφου. Επίσης, φωτογραφία του Αλέκου Σεγκόπουλου σε μέση ηλικία, φωτογραφίες των φίλων Πόλυ Μοδινού και Αλέκου Καμπάνη, δύο φωτογραφίες του Καβάφη σε μέση ηλικία κ.ά. Τρία από τα τεκμήρια είναι χρονολογημένα.

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή