ΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ

GR-OF CA SING-S02

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΕΙΡΑΣ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA SING-S02
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
ΑΡΧΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΙΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
1920-1931
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Σειρά
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

1 φάκελος (36 τεκμήρια)

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Η σειρά αποτελείται από έναν φάκελο, ο οποίος περιλαμβάνει τρεις υποφακέλους. Περιλαμβάνονται τα, χειρόγραφα ως επί το πλείστον, πεζά και ποιήματα που είχαν σταλεί προς δημοσίευση στο περιοδικό, επιστολές λογοτεχνών και λογίων προς τη σύνταξη του εντύπου, καθώς και χειρόγραφοι κατάλογοι με ονόματα λογοτεχνών και επωνυμίες εκδοτικών οίκων της Αθήνας.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ:
Καταγράφεται η μέθοδος επεξεργασίας του αρχειακού υλικού και δίνονται πληροφορίες για την εσωτερική δομή του αρχείου.

Θεματική ταξινόμηση σε υποφακέλους και χρονολογική εσωτερικά.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Η γλώσσα των τεκμηρίων είναι, σχεδόν αποκλειστικά, η ελληνική, ενώ ελάχιστα έγγραφα είναι γραμμένα στη γαλλική.

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή