Αλληλογραφία του Αλέκου Σεγκόπουλου με τον εκδοτικό οίκο The Hogarth Press

GR-OF CA SING-S01-F02-SF003

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA SING-S01-F02-SF003
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
Αλληλογραφία του Αλέκου Σεγκόπουλου με τον εκδοτικό οίκο The Hogarth Press
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
1946-1951
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Υποφάκελος
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

24 τεκμήρια

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Αντίγραφα επιστολών του Αλέκου Σεγκόπουλου προς τον Λέναρντ Γουλφ (Leonard Woolf) και επιστολές του Γουλφ προς τον Σεγκόπουλο. Η αλληλογραφία τους αφορά την αγγλική έκδοση των ποιημάτων του Καβάφη από τον εκδοτικό οίκο The Hogarth Press. Όλα τα αντίγραφα και οι επιστολές είναι δακτυλόγραφα. Εντοπίζονται επίσης τηλεγραφήματα και συμβόλαιο-συμφωνητικό σχετικό με την προαναφερθείσα έκδοση.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Αγγλική

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
Αλληλογραφία Αλέκου και Ρίκας Σεγκοπούλου
Αλληλογραφία του Αλέκου Σεγκόπουλου με τον εκδοτικό οίκο The Hogarth Press
Υποφάκελος SF001 - Εισερχόμενη αλληλογραφία από τον Καβάφη
Υποφάκελος SF002 - Γενική αλληλογραφία Αλέκου και Ρίκας Σεγκοπούλου