Μεταφράσεις στη γαλλική γλώσσα

GR-OF CA CA-SF01-S04-F13-SF001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF01-S04-F13-SF001
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
Μεταφράσεις στη γαλλική γλώσσα
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
1919
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Υποφάκελος
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

21 τεκμήρια

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Δακτυλόγραφες και χειρόγραφες μεταφράσεις ποιημάτων του Καβάφη στα γαλλικά. Ως μεταφραστές αναφέρονται ο Αίσων Κυριακόπουλος, η Ρίκα Σεγκοπούλου, ο Αλέξανδρος Εμπειρίκος, ο Γ. Α. Παπουτσάκης, ο Γ. Ε. Γεωργούσης, ο Πάνος Σταυρινός και ο Hubert Pernot. Οι περισσότερες χειρόγραφες μεταφράσεις δεν είναι γραμμένες από τον Καβάφη. Σε κάποιες από τις μεταφράσεις παρατηρούνται χειρόγραφες σημειώσεις (διορθώσεις) του Καβάφη. Ένα από τα τεκμήρια φέρει χρονολογική ένδειξη.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Γαλλική

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

Μεταφράσεις και έργα τρίτων για τον Κ. Π. Καβάφη
Μεταφράσεις σε άλλες γλώσσες
Μεταφράσεις στη γαλλική γλώσσα
Υποφάκελος SF002 - Μεταφράσεις στην ιταλική γλώσσα
Υποφάκελος SF003 - Μεταφράσεις στην ολλανδική γλώσσα