Μεταφράσεις στην ιταλική γλώσσα

GR-OF CA CA-SF01-S04-F13-SF002

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF01-S04-F13-SF002
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
Μεταφράσεις στην ιταλική γλώσσα
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
χ.χ.
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Υποφάκελος
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

1 τεκμήριο

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Δακτυλόγραφες μεταφράσεις ποιημάτων του Καβάφη στα ιταλικά από τον Atanasio Catraro. Τα ποιήματα που μεταφράζονται είναι τα «Μακρυά», «Η Πόλις», «Φωνές», «Επιθυμίες», «Απιστία» και «Απολείπειν ο Θεός Αντώνιον». Κάποια από τα κείμενα φέρουν τη χειρόγραφη υπογραφή του μεταφραστή.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Ιταλική

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

Μεταφράσεις και έργα τρίτων για τον Κ. Π. Καβάφη
Μεταφράσεις σε άλλες γλώσσες
Μεταφράσεις στην ιταλική γλώσσα
Υποφάκελος SF001 - Μεταφράσεις στη γαλλική γλώσσα
Υποφάκελος SF003 - Μεταφράσεις στην ολλανδική γλώσσα