«Κατάλογος Γαλλικών μεταφράσεων Αί. Κυριακοπούλου»

GR-OF CA CA-SF01-S04-F13-SF001-0009 (1270)
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ
ΕΣΤΙΑΣΗ
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ
ΛΗΨΗ
ΛΗΨΗ ΟΛΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF01-S04-F13-SF001-0009 (1270)
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
«Κατάλογος Γαλλικών μεταφράσεων Αί. Κυριακοπούλου»
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
χ.χ.
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Τεκμήριο
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

26,7 x 22 εκ.

ΠΑΛΑΙΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ:
Καταγράφεται η προηγούμενη αναφορά αναζήτησης του τεκμηρίου όπως εμφανίζεται στον Ιστορικό Κατάλογο Γ. Π. Σαββίδη.

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Χειρόγραφος κατάλογος με τίτλους ποιημάτων στα γαλλικά σε τρία φύλλα. Ένας τίτλος μόνο καταγράφεται στα ελληνικά («Σοφοί δε προσιόντων»), και ένας δεύτερος σε δύο γλώσσες («Intellectus [Νόησις]»). Σημειώνονται σύμβολα δίπλα σε μερικούς από τους τίτλους.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Προσδιορίζονται οι περιορισμοί στην αναπαραγωγή της ενότητας περιγραφής.
ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Γαλλική κυρίως

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Δίνονται πληροφορίες για τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά του τεκμηρίου.

Απλό χαρτί. Μολύβι.

ΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗ:
Συσχετισμός του αρχειακού τεκμηρίου με ένα ή περισσότερα έργα του Κ. Π. Καβάφη (ποιήματα, πεζά, δοκίμια), με παραπομπή στη Βιβλιογραφία Κ. Π. Καβάφη (επιμ. Δ. Δασκαλόπουλου).

«Η σατραπεία» >Α108
«Ο ήλιος του απογεύματος» >Α164
«Περιμένοντας τους βαρβάρους» >Α84
«Μάρτιαι ειδοί» >Α111
«Σοφοί δε προσιόντων» >Α385
«Του μαγαζιού» >Α133
«Απιστία» >Α78
«Ο βασιλεύς Δημήτριος» >Α90
«Η μάχη της Μαγνησίας» >Α142
«Αλεξανδρινοί βασιλείς» >Α129
«Καισαρίων» >Α160
«Αριστόβουλος» >Α159
«Ευρίωνος τάφος» >Α135
«Τυανεύς γλύπτης» >Α114
«Εις το επίνειον» >Α159
«Τελειωμένα» >Α112
«Πολύ σπανίως» >Α132
«Τα βήματα» >Α106
«Ηρώδης Αττικός» >Α125
«Εν πόλει της Oσροηνής» >Α152
«Λάνη τάφος» >Α153
«Αιμιλιανός Μονάη, Αλεξανδρεύς, 628-655 μ.X.» >Α162
«Μανουήλ Κομνηνός» >Α142
«Εν τω μηνί Αθύρ» >Α147
«Απολείπειν ο θεός Αντώνιον» >Α116
«Επιθυμίες» >Α85
«Η πόλις» >Α107
«Μακριά» >Α152
«Μέρες του 1903» >Α160
«Μια νύχτα» >Α141
«Κάτω απ’ το σπίτι» >Α163
«Εν εσπέρα» >Α152
«Διακοπή» >Α70
«Απ’ τες εννιά–» >Α162
«Νόησις» >Α153
«Γκρίζα» >Α147
«Εν τη οδώ» >Α160
«Πολυέλαιος» >Α137
«Ομνύει» >Α195
«Επήγα» >Α133
«Τα επικίνδυνα» >Α123
«Ζωγραφισμένα» >A141
«Ιωνικόν» >Α46
«Φωνές» >A79
«Να μείνει» >A232
«Επέστρεφε» >A131
«Τελειωμένα» >A112
«Πέρασμα» >Α160
«Έτσι πολύ ατένισα–» >Α147
«Ιθάκη«>Α122
«Η δόξα των Πτολεμαίων» >Α121

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Δίνονται λέξεις-κλειδιά με σκοπό τη διευκόλυνση της αναζήτησης πληροφοριών εντός του αρχείου.
ΘΕΜΑΤΑ:
Έργα του Κ. Π. Καβάφη:
Μετάφραση-Έργα του Κ. Π. Καβάφη:

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

DOI: 10.26256/ca-sf01-s04-f13-sf001-0009
BIB File icon
Κατεβάστε τα μεταδεδομένα του τεκμηρίου σε μορφή BibTeX
Το αρχείο BIB περιέχει τα μεταδεδομένα του DOI σε μορφή BibTeX
EAD XML icon
Κατεβάστε την τεκμηρίωση του αρχείου σε μορφότυπο XML
Το αρχείο EAD XML file περιέχει την τεκμηρίωση του ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΒΑΦΗ, Κ. Π. σε μηχαναγνώσιμη μορφή
Μεταφράσεις και έργα τρίτων για τον Κ. Π. Καβάφη
Μεταφράσεις σε άλλες γλώσσες
Μεταφράσεις στη γαλλική γλώσσα