«Πάθη»

GR-OF CA CA-SF01-S01-F03-SF001-0005 (85)
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ
ΕΣΤΙΑΣΗ
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ
ΛΗΨΗ
ΛΗΨΗ ΟΛΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF01-S01-F03-SF001-0005 (85)
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
«Πάθη»
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
χ.χ.
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Τεκμήριο
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

33,8 x 43 εκ.

ΠΑΛΑΙΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ:
Καταγράφεται η προηγούμενη αναφορά αναζήτησης του τεκμηρίου όπως εμφανίζεται στον Ιστορικό Κατάλογο Γ. Π. Σαββίδη.

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Χειρόγραφος κατάλογος τίτλων έργων σε τετρασέλιδο. Στην πρώτη σελίδα ο τίτλος «Πάθη» διαγεγραμμένος. Στην ίδια όψη η σημείωση «Ποιήματα άγνωστα καλά», με τον γραφικό χαρακτήρα της Ρίκας Σεγκοπούλου. Στη δεύτερη και την τρίτη σελίδα ο κατάλογος. Διαγραφές και διορθώσεις, καθώς και αριθμητικές ενδείξεις.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Προσδιορίζονται οι περιορισμοί στην αναπαραγωγή της ενότητας περιγραφής.
ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Ελληνική

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Δίνονται πληροφορίες για τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά του τεκμηρίου.

Δίφυλλο μεγάλων διαστάσεων από χαρτόνι, με επικολλημένη υφασμάτινη ταινία στη ράχη. Μαύρο μελάνι και μολύβι. Φθορά φυσικού τεκμηρίου: οξειδώσεις.

ΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗ:
Συσχετισμός του αρχειακού τεκμηρίου με ένα ή περισσότερα έργα του Κ. Π. Καβάφη (ποιήματα, πεζά, δοκίμια), με παραπομπή στη Βιβλιογραφία Κ. Π. Καβάφη (επιμ. Δ. Δασκαλόπουλου).

«Ο Σεπτέμβρης του 1903» >Α524
«Ο Δεκέμβρης του 1903» >Α524
«Ο Γενάρης του 1904» >Α524
«Στες σκάλες» >Α524
«Η φωτογραφία» >Α618
«Στο θέατρο» >Α524
«Επήγα» >Α133
«Ομνύει» >Α195
«Μέρες του 1903» >Α160
«Πολυέλαιος» >Α137
«Επέστρεφε» >Α131
«Έτσι πολύ ατένισα–» >Α147
«Εν τη οδώ» >Α160
«Όταν διεγείρονται» >Α145
«Ηδονή» >Α164
«Μακριά» >Α152
«Η αρχή των» >Α201
«Κι ακούμπησα και πλάγιασα στες κλίνες των» >Α524
«Θυμήσου, σώμα…» >A153
«Μισή ώρα» >A524
«Γκρίζα» >A147
«Κάτω απ’ το σπίτι» >A163
«Το διπλανό τραπέζι» >A163
«Νόησις» >A153
«Να μείνει» >A232
«Ο δεμένος ώμος» >A524
«Το 25ον έτος του βίου του» >Α259
«Ο ήλιος του απογεύματος» >Α164
«Απ’ το συρτάρι» >Α524
«Εν εσπέρα» >Α152
«Έρωτος άκουσμα» >Α524
«Έτσι» >Α524
«Ίμενος» >Α165
«Αιωνιότης» >Α524
«Σοφοί δε προσιόντων» >Α385
«Ωδή και ελεγεία των οδών» >Α40
«Στου καφενείου την είσοδο» >Α152
«Μια νύχτα» >Α141
«Η προθήκη του καπνοπωλείου» >Α249
«Του πλοίου» >Α179
«Μέρες του 1908» >Α378
«Το καλαμάρι» >Α30

ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ:
Διευκρινιστικά και επεξηγηματικά σχόλια φιλολογικού χαρακτήρα για το αρχειακό τεκμήριο.

Ορισμένοι από τους παρατιθέμενους τίτλους σχετίζονται με προγενέστερα στάδια γραφής των ποιημάτων του Κ. Π. Καβάφη. Βλ. σχετικά Γ. Π. Σαββίδης (επιμ.), Κ. Π. Καβάφη, Ποιήματα (1896-1933), Αθήνα, Ίκαρος, 2014, τ. 1 σ. 103-154 και τ. 2 σ. 125-178.

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Δίνονται λέξεις-κλειδιά με σκοπό τη διευκόλυνση της αναζήτησης πληροφοριών εντός του αρχείου.

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

DOI: 10.26256/ca-sf01-s01-f03-sf001-0005
BIB File icon
Κατεβάστε τα μεταδεδομένα του τεκμηρίου σε μορφή BibTeX
Το αρχείο BIB περιέχει τα μεταδεδομένα του DOI σε μορφή BibTeX
EAD XML icon
Κατεβάστε την τεκμηρίωση του αρχείου σε μορφότυπο XML
Το αρχείο EAD XML file περιέχει την τεκμηρίωση του ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΒΑΦΗ, Κ. Π. σε μηχαναγνώσιμη μορφή