«Αρχαίαι ημέραι»

GR-OF CA CA-SF01-S01-F03-SF001-0006 (98)
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ
ΕΣΤΙΑΣΗ
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ
ΛΗΨΗ
ΛΗΨΗ ΟΛΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF01-S01-F03-SF001-0006 (98)
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
«Αρχαίαι ημέραι»
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
χ.χ.
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Τεκμήριο
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

34,8 x 45,2 εκ.

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Χειρόγραφος κατάλογος τίτλων έργων σε δίφυλλο από χαρτόνι. Στο recto του πρώτου φύλλου ο γενικός τίτλος «Αρχαίαι ημέραι», σημειωμένος από τον Καβάφη και διαγεγραμμένος. Στην ίδια όψη χειρόγραφη σημείωση με τον γραφικό χαρακτήρα της Ρίκας Σεγκοπούλου: «Ποιήματα με σημείωσιν “να μη δημοσιευθούν”». Ο κατάλογος τίτλων ξεκινάει στο verso του πρώτου φύλλου και συνεχίζεται μέχρι το verso του δεύτερου. Διαγραφές και διορθώσεις.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Προσδιορίζονται οι περιορισμοί στην αναπαραγωγή της ενότητας περιγραφής.
ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Ελληνική

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Δίνονται πληροφορίες για τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά του τεκμηρίου.

Φάκελος από χαρτόνι με επικολλημένη ετικέτα στο εξώφυλλο, η οποία φέρει την ένδειξη: «Impr. de la Papeterie de la Bourse». Μαύρο μελάνι, μαύρο και μπλε μολύβι. Φθορά φυσικού τεκμηρίου: αλλοίωση του χαρτιού στο σημείο δίπλωσης.

ΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗ:
Συσχετισμός του αρχειακού τεκμηρίου με ένα ή περισσότερα έργα του Κ. Π. Καβάφη (ποιήματα, πεζά, δοκίμια), με παραπομπή στη Βιβλιογραφία Κ. Π. Καβάφη (επιμ. Δ. Δασκαλόπουλου).

«Λαγίδου φιλοξενία» >Α524
«Επιτάφιον» >Α524
«Τυανεύς γλύπτης» >Α114
«Θεατής δυσαρεστημένος» >Α524
«Ο Οράτιος εν Αθήναις» >Α54
«Τα βήματα των Ευμενίδων» >Α51
«Η κηδεία του Σαρπηδόνος» >Α58, Α100
«Οι μιμίαμβοι του Ηρώδου» >Α524
«Έμπορος Αλεξανδρεύς» >Α524
«Τα άλογα του Αχιλλέως» >Α54
«Η δόξα των Πτολεμαίων» >Α121
«Πριάμου νυκτοπορία» >Α524
«Η ψήφος της Αθηνάς» >Α29
«Τιμόλαος ο Συρακούσιος» >Α28
«Τα βήματα» >Α106
«Σαλώμη» >Α524
«Ο Ιουλιανός εν τοις μυστηρίοις» >Α524
«Οι Ταραντίνοι διασκεδάζουν» >Α57
«Ούτος Εκείνος» >Α104
«Ηρώδης Αττικός» >Α125
«Ο βασιλεύς Δημήτριος» >Α90
«Απιστία» >Α78
«Η συνοδεία του Διονύσου» >Α93
«Οροφέρνης» >Α142
«Φιλέλλην» >Α127
«Ποσειδωνιάται» >Α524
«Απολείπειν ο θεός Αντώνιον» >Α116
«Η δυσαρέσκεια του Σελευκίδου» >Α142
«Λυσίου γραμματικού τάφος» >Α135
«Προς τον Αντίοχον Επιφανή» >Α364
«Ευρίωνος τάφος» >Α135
«Αλεξανδρινοί βασιλείς» >Α129
«Η μάχη της Μαγνησίας» >Α142
«Επάνοδος από την Ελλάδα» >Α524
«Φυγάδες» >Α524
«Καισαρίων» >Α160
«Δημητρίου Σωτήρος (162-150 π.Χ.)» >Α167
«Πρέσβεις απ’ την Αλεξάνδρεια» >Α162
«Για τον Αμμόνη, που πέθανε 29 ετών, στα 610» >Α160
«Η διορία του Νέρωνος» >Α158
«Ιγνατίου τάφος» >Α160
«Στα 200 π.Χ.» >Α385
«Εν πόλει της Οσροηνής» >Α152
«Αριστόβουλος» >Α159
«Λάνη τάφος» >Α153
«Εν τω μηνί Αθύρ» >Α147
«Ιασή τάφος» >Α147
«Το 31 π.Χ. στην Αλεξάνδρεια» >Α234
«Ο Δαρείος» >Α344
«Μεγάλη εορτή στου Σωσιβίου» >Α524
«Συμεών» >Α524
«Άννα Κομνηνή» >Α241
«Εις το επίνειον» >Α159
«Νομίσματα» >Α524
«Κίμων Λεάρχου, 22 ετών, σπουδαστής ελληνικών γραμμάτων (εν Κυρήνη)» >Α581
«Η κόρη του Μενκερά» >Α524
«Τα δάκρυα των αδελφών του Φαέθοντος» >Α42
«Η αρχαία τραγωδία» >Α53
«Το τέλος του Αντωνίου» >Α524
«Ο θάνατος του αυτοκράτορος Τακίτου» >Α49
«Εύνοια του Αλεξάνδρου Βάλα» >Α181

ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ:
Διευκρινιστικά και επεξηγηματικά σχόλια φιλολογικού χαρακτήρα για το αρχειακό τεκμήριο.

Ορισμένοι από τους παρατιθέμενους τίτλους σχετίζονται με προγενέστερα στάδια γραφής των ποιημάτων του Κ. Π. Καβάφη. Βλ. σχετικά Γ. Π. Σαββίδης (επιμ.), Κ. Π. Καβάφη, Ποιήματα (1896-1933), Αθήνα, Ίκαρος, 2014, τ. 1 σ. 103-154 και τ. 2 σ. 125-178.

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Δίνονται λέξεις-κλειδιά με σκοπό τη διευκόλυνση της αναζήτησης πληροφοριών εντός του αρχείου.
ΘΕΜΑΤΑ:
Έργα του Κ. Π. Καβάφη:

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

DOI: 10.26256/ca-sf01-s01-f03-sf001-0006
BIB File icon
Κατεβάστε τα μεταδεδομένα του τεκμηρίου σε μορφή BibTeX
Το αρχείο BIB περιέχει τα μεταδεδομένα του DOI σε μορφή BibTeX
EAD XML icon
Κατεβάστε την τεκμηρίωση του αρχείου σε μορφότυπο XML
Το αρχείο EAD XML file περιέχει την τεκμηρίωση του ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΒΑΦΗ, Κ. Π. σε μηχαναγνώσιμη μορφή