«Διάφορα Ποιήματα»

GR-OF CA CA-SF01-S01-F03-SF001-0004 (84)
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ
ΕΣΤΙΑΣΗ
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ
ΛΗΨΗ
ΛΗΨΗ ΟΛΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF01-S01-F03-SF001-0004 (84)
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
«Διάφορα Ποιήματα»
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
χ.χ.
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Τεκμήριο
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

37,2 x 24,7 εκ.

ΠΑΛΑΙΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ:
Καταγράφεται η προηγούμενη αναφορά αναζήτησης του τεκμηρίου όπως εμφανίζεται στον Ιστορικό Κατάλογο Γ. Π. Σαββίδη.

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Χειρόγραφος κατάλογος σε δύο χωριστά φύλλα μεγάλων διαστάσεων. Στο recto του πρώτου ο τίτλος, με σημείο διαγραφής στη λέξη «Διάφορα», και στο verso το πρώτο μέρος του καταλόγου. Ο κατάλογος συνεχίζεται στις δύο όψεις του δεύτερου φύλλου. Διαγραφές και διορθώσεις.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Προσδιορίζονται οι περιορισμοί στην αναπαραγωγή της ενότητας περιγραφής.
ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Ελληνική

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Δίνονται πληροφορίες για τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά του τεκμηρίου.

Χαρτιά μεγάλων διαστάσεων με καρέ, επικολλημένα σε πιο συμπαγή επιφάνεια με ύφασμα. Μαύρο και κόκκινο μελάνι, μαύρο και μπλε μολύβι. Φθορά φυσικού τεκμηρίου: οξειδώσεις, σχισμένα μέρη, αποκόλληση σε διάφορα σημεία.

ΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗ:
Συσχετισμός του αρχειακού τεκμηρίου με ένα ή περισσότερα έργα του Κ. Π. Καβάφη (ποιήματα, πεζά, δοκίμια), με παραπομπή στη Βιβλιογραφία Κ. Π. Καβάφη (επιμ. Δ. Δασκαλόπουλου).

«Λοεγκρίν» >A524
«Η υποψία» >A524
«Περιμένοντας τους βαρβάρους» >A84
«Στρατηγού θάνατος» >Α524
«Η επέμβασις των θεών» >Α428
«Che fece… il gran rifiuto» >Α67
«Ο βασιλεύς Κλαύδιος» >Α524
«Η ναυμαχία» >Α524
«Όταν ο φύλαξ είδε το φως» >Α524
«Τρώες» >Α87
«Διακοπή» >Α70
«Θερμοπύλες» >Α19
«Δυνάμωσις» >Α524
«Φωνές» >Α79
«Σαμ ελ Νεσίμ» >Α15
«Επέστρεφε» >Α131
«Μανουήλ Κομνηνός» >Α142
«Ιωνικόν» >Α46
«Η σατραπεία» >Α108
«Όσο μπορείς» >Α133
«Μάρτιαι ειδοί» >Α111
«27 Ιουνίου 1906, 2 μ.μ.» >Α494
«Κρυμμένα» >Α480
«Τελειωμένα» >Α112
«Ιθάκη» >Α122
«Απολείπειν ο θεός Αντώνιον» >Α116
«Στην εκκλησία» >Α227
«Δέησις» >Α55
«Τα παράθυρα» >Α75
«Οι ψυχές των γερόντων» >Α68
«Τεχνουργός κρατήρων» >Α581
«Των Εβραίων (50 μ.Χ.)» >Α165
«Του μαγαζιού» >Α133
«Τεχνητά άνθη» >Α427
«Το πρώτο σκαλί» >Α62
«Ο Ιουλιανός εν τοις μυστηρίοις» >Α524
«“Τα δ’ άλλα εν Άδου τοις κάτω μυθήσομαι”» >Α524
«Θάλασσα του πρωιού» >Α141
«Το πιόνι» >Α524
«Πέρασμα» >Α160
«Βακχικόν» >Α2
«Αλληλουχία κατά τον Βωδελαίρον» >Α513
«Κτίσται» >Α11
«Η γαλή» >Α616
«Φωναί γλυκείαι» >Α31
«Λόγος και σιγή» >Α14
«Πολυέλαιος» >Α137
«Τρόμος» >Α524
«Δευτέρα Οδύσσεια» >Α616
«Όποιος απέτυχε» >Α524
«Στο σπίτι της ψυχής» >Α423
«Η τράπεζα του μέλλοντος» >Α426
«Μονοτονία» >Α98
«Είγε ετελεύτα» >Α171
«Σπίτι με κήπον» >Α524
«Πάρθεν» >Α524
«Προ της Ιερουσαλήμ» >Α616
«Βυζαντινός άρχων, εξόριστος, στιχουργών» >Α179
«Ένας θεός των» >Α160
«Η πόλις» >Α107
«Ο Θεόδοτος» >Α138
«Επιτάφιον» >Α524
«Πολύ σπανίως» >Α132
«Ενώπιον του αγάλματος του Ενδυμίωνος» >Α581
«Πλησίον παραθύρου ανοικτού» > Α43
«Το μετέπειτα» >Α524
«Βροχή» >Α524
«Καλός και κακός καιρός» >Α26
«Φωνή απ’ την θάλασσα» >Α59
«Εν τω κοιμητηρίω» >Α524
«Από την σχολήν του περιωνύμου φιλοσόφου» >Α191
«Θεόφιλος Παλαιολόγος» >Α524
«Νόησις» >Α153
«Πρόσθεσις» >Α426
«Ανθοδέσμαι» >Α524
«Ωδή και ελεγεία των οδών» >Α40
«Σοφοί δε προσιόντων» >Α385
«Ο Οιδίπους» >Α38
«Το Νιχώρι» >Α488
«Ώραι μελαγχολίας» >Α35
«Ζωγραφισμένα» >Α141
«Οι εχθροί» >Α524
«Αιμιλιανός Μονάη, Αλεξανδρεύς, 628-655 μ.Χ.» >Α162
«Ο Δημάρατος» >Α192
«Οι τέσσαρες τοίχοι της κάμαράς μου» >Α524
«Αιωνιότης» >Α524
«Αδύνατα» >Α424
«Μελαγχολία του Ιάσονος Κλεάνδρου· ποιητού εν Kομμαγηνή· 595 μ.X.» >Α191

ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ:
Διευκρινιστικά και επεξηγηματικά σχόλια φιλολογικού χαρακτήρα για το αρχειακό τεκμήριο.

Ορισμένοι από τους παρατιθέμενους τίτλους σχετίζονται με προγενέστερα στάδια γραφής των ποιημάτων του Κ. Π. Καβάφη. Βλ. σχετικά Γ. Π. Σαββίδης (επιμ.), Κ. Π. Καβάφη, Ποιήματα (1896-1933), Αθήνα, Ίκαρος, 2014, τ. 1 σ. 103-154 και τ. 2 σ. 125-178.

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Δίνονται λέξεις-κλειδιά με σκοπό τη διευκόλυνση της αναζήτησης πληροφοριών εντός του αρχείου.
ΘΕΜΑΤΑ:
Έργα του Κ. Π. Καβάφη:
ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

DOI: 10.26256/ca-sf01-s01-f03-sf001-0004
BIB File icon
Κατεβάστε τα μεταδεδομένα του τεκμηρίου σε μορφή BibTeX
Το αρχείο BIB περιέχει τα μεταδεδομένα του DOI σε μορφή BibTeX
EAD XML icon
Κατεβάστε την τεκμηρίωση του αρχείου σε μορφότυπο XML
Το αρχείο EAD XML file περιέχει την τεκμηρίωση του ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΒΑΦΗ, Κ. Π. σε μηχαναγνώσιμη μορφή