Επιστολή του C. H. C. Prentice προς τον E. M. Forster

GR-OF CA SING-S01-F02-SF002-0015 (1798)
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ
ΕΣΤΙΑΣΗ
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ
ΛΗΨΗ
ΛΗΨΗ ΟΛΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA SING-S01-F02-SF002-0015 (1798)
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
Επιστολή του C. H. C. Prentice προς τον E. M. Forster
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
6/12/1933
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Τεκμήριο
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

25,5 x 20,5 εκ.

ΠΑΛΑΙΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ:
Καταγράφεται η προηγούμενη αναφορά αναζήτησης του τεκμηρίου όπως εμφανίζεται στον Ιστορικό Κατάλογο Γ. Π. Σαββίδη.

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Δακτυλόγραφη επιστολή του Τσαρλς Πρέντις (C. H. C. Prentice) προς τον Ε. Μ. Φόρστερ (Ε. Μ. Forster) στη μία όψη δύο επιστολόχαρτων του εκδοτικού οίκου Chatto & Windus του Λονδίνου. Οι άλλες όψεις κενές. Ο Πρέντις, ένας από τους συνεταίρους του οίκου, εκφράζει ενδιαφέρον για την αγγλική έκδοση των ποιημάτων του Καβάφη και εκθέτει στον Φόρστερ τους οικονομικούς όρους που προτείνει ο οίκος τους. Η επιστολή συνοδεύεται από δύο φύλλα με τις χειρόγραφες διευθύνσεις του Φέρνες, του Φόρστερ και του εκδοτικού οίκου, ένα φύλλο με τα ονόματα των Φέρνες και Φόρστερ, καθώς και δύο κομμάτια χαρτιού με τις χειρόγραφες διευθύνσεις του Μαυρογορδάτου και του εκδοτικού οίκου Hogarth Press.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Προσδιορίζονται οι περιορισμοί στην αναπαραγωγή της ενότητας περιγραφής.
ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Αγγλική

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Δίνονται πληροφορίες για τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά του τεκμηρίου.

Γραφή με μελάνι και μολύβι. Υδατόσημο: Excelsior SuperFine. Φθορά φυσικού τεκμηρίου: οξειδώσεις.

ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ:
Διευκρινιστικά και επεξηγηματικά σχόλια φιλολογικού χαρακτήρα για το αρχειακό τεκμήριο.

O Πρέντις αναφέρεται στην καταλυτική συμβολή του Pharos and Pharillon στη γνωριμία του με την καβαφική ποίηση και τη μετέπειτα έρευνά του για το καβαφικό έργο. Εκθέτει στον Φόρστερ τις λεπτομέρειες για την υλοποίηση μιας μελλοντικής έκδοσης των ποιημάτων του Καβάφη και πραγματοποιεί αναφορά στη μεταφραστική εργασία του Ιωάννη Μαυρογορδάτου.

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Δίνονται λέξεις-κλειδιά με σκοπό τη διευκόλυνση της αναζήτησης πληροφοριών εντός του αρχείου.

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

DOI: 10.26256/sing-s01-f02-sf002-0015
BIB File icon
Κατεβάστε τα μεταδεδομένα του τεκμηρίου σε μορφή BibTeX
Το αρχείο BIB περιέχει τα μεταδεδομένα του DOI σε μορφή BibTeX
EAD XML icon
Κατεβάστε την τεκμηρίωση του αρχείου σε μορφότυπο XML
Το αρχείο EAD XML file περιέχει την τεκμηρίωση του ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕΓΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΛΕΚΟΥ - ΣΕΓΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΡΙΚΑΣ σε μηχαναγνώσιμη μορφή
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
Αλληλογραφία Αλέκου και Ρίκας Σεγκοπούλου
Γενική αλληλογραφία Αλέκου και Ρίκας Σεγκοπούλου