Αλληλογραφία σχετικά με την εκδοτική δραστηριότητα του Κ. Π. Καβάφη στην Αγγλία

GR-OF CA CA-SF02-S01-SS01-F17-SF004

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF02-S01-SS01-F17-SF004
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
Αλληλογραφία σχετικά με την εκδοτική δραστηριότητα του Κ. Π. Καβάφη στην Αγγλία
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
1923-1925
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Υποφάκελος
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

9 τεκμήρια

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Εισερχόμενη και εξερχόμενη αλληλογραφία του Καβάφη με τον εκδοτικό οίκο του Λονδίνου The Hogarth Press, με θέμα την προοπτική έκδοσης του ποιητικού του έργου στην αγγλική γλώσσα. Σχεδόν όλες οι δακτυλόγραφες επιστολές του εκδοτικού οίκου υπογράφονται από τον ιδιοκτήτη του, Leonard Woolf. Χειρόγραφα αντίγραφα επιστολών του Καβάφη προς τον ίδιο εκδοτικό οίκο. Όλα τα τεκμήρια φέρουν χρονολογικές ενδείξεις.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Αγγλική

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
Αλληλογραφία Κ. Π. Καβάφη
Προσωπική αλληλογραφία
Σχέδια και αντίγραφα επιστολών του Κ. Π. Καβάφη
Αλληλογραφία σχετικά με την εκδοτική δραστηριότητα του Κ. Π. Καβάφη στην Αγγλία
Υποφάκελος SF001 - Σχέδια και αντίγραφα επιστολών προς τον Αλέκο και τη Ρίκα Σεγκοπούλου
Υποφάκελος SF002 - Σχέδια και αντίγραφα επιστολών προς τον Ε. Μ. Forster
Υποφάκελος SF003 - Σχέδια και αντίγραφα επιστολών προς διάφορους αποδέκτες