Σχέδια και αντίγραφα επιστολών προς τον Αλέκο και τη Ρίκα Σεγκοπούλου

GR-OF CA CA-SF02-S01-SS01-F17-SF001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF02-S01-SS01-F17-SF001
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
Σχέδια και αντίγραφα επιστολών προς τον Αλέκο και τη Ρίκα Σεγκοπούλου
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
1918-1930
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Υποφάκελος
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

93 τεκμήρια

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Σχέδια και αντίγραφα επιστολών του Καβάφη προς τον Αλέκο Σεγκόπουλο και προς το ζεύγος Αλέκου και Ρίκας Σεγκοπούλου. Οι επιστολές προς τον Σεγκόπουλο χρονολογούνται στην περίοδο 1918-1919, όταν εκείνος βρισκόταν στη Βένχα για επαγγελματικούς λόγους. Οι επιστολές προς το ζεύγος Σεγκοπούλου χρονολογούνται στο 1928 και στο 1930, όταν το ζευγάρι βρισκόταν, σε αμφότερες τις περιπτώσεις, σε ταξίδι στην Αθήνα. Όλα τα τεκμήρια φέρουν χρονολογικές ενδείξεις.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Ελληνική κυρίως

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
Αλληλογραφία Κ. Π. Καβάφη
Προσωπική αλληλογραφία
Σχέδια και αντίγραφα επιστολών του Κ. Π. Καβάφη
Σχέδια και αντίγραφα επιστολών προς τον Αλέκο και τη Ρίκα Σεγκοπούλου
Υποφάκελος SF002 - Σχέδια και αντίγραφα επιστολών προς τον Ε. Μ. Forster
Υποφάκελος SF003 - Σχέδια και αντίγραφα επιστολών προς διάφορους αποδέκτες
Υποφάκελος SF004 - Αλληλογραφία σχετικά με την εκδοτική δραστηριότητα του Κ. Π. Καβάφη στην Αγγλία