Σχέδια και αντίγραφα επιστολών προς διάφορους αποδέκτες

GR-OF CA CA-SF02-S01-SS01-F17-SF003

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF02-S01-SS01-F17-SF003
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
Σχέδια και αντίγραφα επιστολών προς διάφορους αποδέκτες
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
1891-1933
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Υποφάκελος
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

43 τεκμήρια

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Χειρόγραφα σχέδια και αντίγραφα επιστολών του Καβάφη προς διάφορους παραλήπτες, στους οποίους συγκαταλέγονται οι Περικλής Αναστασιάδης, Γρηγόριος Ξενόπουλος, Ίων Δραγούμης, Huber Pernot, Τέλλος Άγρας, Ι. Μ. Παναγιωτόπουλος, Ναπολέων Λαπαθιώτης, Γεώργιος Βαλασόπουλος, Harold Edward Monro, Κωνσταντίνος Φωτιάδης κ.ά. Συνολικά 34 από τα τεκμήρια είναι χρονολογημένα. Τα τεκμήρια ήταν αρχικά τοποθετημένα σε φάκελο με την ένδειξη «Αλληλογραφία σταλείσα» σημειωμένη από τον Γ. Α. Παπουτσάκη και σε δεύτερο, αυτοσχέδιο, φάκελο με ενδείξεις γραμμένες από τη Ρίκα Σεγκοπούλου.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Ελληνική και δευτερευόντως αγγλική

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
Αλληλογραφία Κ. Π. Καβάφη
Προσωπική αλληλογραφία
Σχέδια και αντίγραφα επιστολών του Κ. Π. Καβάφη
Σχέδια και αντίγραφα επιστολών προς διάφορους αποδέκτες
Υποφάκελος SF001 - Σχέδια και αντίγραφα επιστολών προς τον Αλέκο και τη Ρίκα Σεγκοπούλου
Υποφάκελος SF002 - Σχέδια και αντίγραφα επιστολών προς τον Ε. Μ. Forster
Υποφάκελος SF004 - Αλληλογραφία σχετικά με την εκδοτική δραστηριότητα του Κ. Π. Καβάφη στην Αγγλία