Δέσμη φακέλων αλληλογραφίας

GR-OF CA CA-SF02-S01-SS02-F20-SF002-0098 (620)
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ
ΕΣΤΙΑΣΗ
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ
ΛΗΨΗ
ΛΗΨΗ ΟΛΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF02-S01-SS02-F20-SF002-0098 (620)
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
Δέσμη φακέλων αλληλογραφίας
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
1908-1919
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Τεκμήριο

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Φάκελοι και τμήματα φακέλων αλληλογραφίας με τα στοιχεία του παραλήπτη Κ. Π. Καβάφη (περίπου 75). Τα τεκμήρια φέρουν γραμματόσημα, σφραγίδες ταχυδρομείου, ενώ σε κάποια υπάρχουν χειρόγραφες σημειώσεις με στοιχεία αρίθμησης και πληροφορίες σχετικά με τον χρόνο παραλαβής. Ένας φάκελος φέρει χειρόγραφες σημειώσεις με μολύβι στη μία πλευρά από τον Κ. Π. Καβάφη και τον αδερφό του John Καβάφη, ενώ άλλος φάκελος συνοδεύεται από μικρό σημειώμα με χρονολογική ένδειξη και την υπογραφή John γραμμένα επίσης από τον αδερφό του ποιητή. Οι φάκελοι είναι συνοδευτικοί των επιστολών που απέστειλε ο Παύλος Καβάφης στον Κ. Π. Καβάφη κατά το διάστημα της παραμονής του πρώτου στο εξωτερικό.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Προσδιορίζονται οι περιορισμοί στην αναπαραγωγή της ενότητας περιγραφής.

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Δίνονται λέξεις-κλειδιά με σκοπό τη διευκόλυνση της αναζήτησης πληροφοριών εντός του αρχείου.

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

DOI: 10.26256/ca-sf02-s01-ss02-f20-sf002-0098
BIB File icon
Κατεβάστε τα μεταδεδομένα του τεκμηρίου σε μορφή BibTeX
Το αρχείο BIB περιέχει τα μεταδεδομένα του DOI σε μορφή BibTeX
EAD XML icon
Κατεβάστε την τεκμηρίωση του αρχείου σε μορφότυπο XML
Το αρχείο EAD XML file περιέχει την τεκμηρίωση του ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΒΑΦΗ, Κ. Π. σε μηχαναγνώσιμη μορφή
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
Αλληλογραφία Κ. Π. Καβάφη
Οικογενειακή αλληλογραφία
Εισερχόμενη αλληλογραφία Κ. Π. Καβάφη
Εισερχόμενη αλληλογραφία από τον Παύλο Καβάφη