«Οι Μιμίαμβοι του Ηρώδου», «Η Κηδεία του Σαρπηδόνος», «Έμπορος Αλεξανδρεύς»

GR-OF CA CA-SF01-S01-F01-SF001-0033 (143)
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ
ΕΣΤΙΑΣΗ
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ
ΛΗΨΗ
ΛΗΨΗ ΟΛΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF01-S01-F01-SF001-0033 (143)
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
«Οι Μιμίαμβοι του Ηρώδου», «Η Κηδεία του Σαρπηδόνος», «Έμπορος Αλεξανδρεύς»
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
χ.χ.
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Τεκμήριο
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

34 x 21 εκ.

ΠΑΛΑΙΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ:
Καταγράφεται η προηγούμενη αναφορά αναζήτησης του τεκμηρίου όπως εμφανίζεται στον Ιστορικό Κατάλογο Γ. Π. Σαββίδη.

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Χειρόγραφα ποιημάτων σε τέσσερα φύλλα.
Το τεκμήριο αποτελείται συνολικά από τέσσερα διαγραμμισμένα φύλλα (από τα οποία τα τρία τελευταία ήταν αρχικά συγκολλημένα ώστε όλα μαζί να σχηματίζουν τετρασέλιδο) και δύο μικρά κομμάτια χαρτιού (αρχικά επικολλημένα σε δύο από τις σελίδες των φύλλων).
Στη μία όψη του πρώτου φύλλου, ο τίτλος «Η Κηδεία του Σαρπηδόνος», σημείωση για τη δημοσίευση του ποιήματος (στο Εθνικόν Ημερολόγιον Σκόκου) και διορθώσεις και παραλλαγές σε στίχους του, όλα γραμμένα από τον Καβάφη και διαγεγραμμένα με μολύβι. Στο πάνω μέρος της σελίδας δύο διαγεγραμμένοι στίχοι από ποίημα και δεξιά ο αριθμός «115». Στην άλλη όψη του φύλλου, τμήμα του ποιήματος «Οι Μιμίαμβοι του Ηρώδου», γραμμένο από άλλο πρόσωπο. Διαγραφές και διορθώσεις από τον Καβάφη. Αρχικά επικολλημένο πάνω από το μέσον της σελίδας μικρό χαρτί με σημείωση του ποιητή (διόρθωση τεσσάρων στίχων).
Στη μία όψη του δεύτερου φύλλου, η συνέχεια του προηγούμενου ποιήματος, με διαγραφές, διορθώσεις και σημειώσεις του Καβάφη. Πάνω δεξιά ο αριθμός «117» και κάτω δεξιά η χρονολογική ένδειξη «Νοέμ. 1892». Αρχικά επικολλημένο στο μέσον της σελίδας, κομμάτι χαρτιού με παραλλαγή της τελευταίας στροφής του ποιήματος από το χέρι του Καβάφη. Η άλλη όψη του φύλλου κενή.
Τμήμα ποιήματος στη μία όψη του τρίτου φύλλου, το οποίο δεν είναι γραμμένο από τον Καβάφη. Διαγραφές και διορθώσεις από το χέρι του ποιητή. Η συγκεκριμένη όψη αυτού φύλλου ήταν αρχικά επικολλημένη στην κενή όψη του δεύτερου φύλλου. Στη δεύτερη σελίδα του τρίτου φύλλου το ποίημα «Κυανοί Οφθαλμοί», γραμμένο από τον Καβάφη.
Η μία όψη του τέταρτου φύλλου κενή, ήταν αρχικά επικολλημένη στη δεύτερη σελίδα του προηγούμενου φύλλου (και συνεπώς κάλυπτε το ποίημα «Κυανοί Οφθαλμοί). Στην άλλη όψη του τελευταίου φύλλου το ποίημα «Έμπορος Αλεξανδρεύς», γραμμένο από τον Καβάφη. Χρονολογική ένδειξη («Απρ. 1893») και σημειώσεις του ποιητή με μολύβι κάτω από το κείμενο.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Προσδιορίζονται οι περιορισμοί στην αναπαραγωγή της ενότητας περιγραφής.
ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Ελληνική

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Δίνονται πληροφορίες για τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά του τεκμηρίου.

Γραφή με μολύβι και μελάνι. Φθορά φυσικού τεκμηρίου: συντηρημένο χαρτί με πολλά ίχνη από κόλλα.

ΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗ:
Συσχετισμός του αρχειακού τεκμηρίου με ένα ή περισσότερα έργα του Κ. Π. Καβάφη (ποιήματα, πεζά, δοκίμια), με παραπομπή στη Βιβλιογραφία Κ. Π. Καβάφη (επιμ. Δ. Δασκαλόπουλου).

«Οι μιμίαμβοι του Ηρώδου» >Α524
«Η κηδεία του Σαρπηδόνος» >Α58, Α100
«Έμπορος Αλεξανδρεύς» >Α524
«Κυανοί οφθαλμοί» >Α524

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Δίνονται λέξεις-κλειδιά με σκοπό τη διευκόλυνση της αναζήτησης πληροφοριών εντός του αρχείου.

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

DOI: 10.26256/ca-sf01-s01-f01-sf001-0033
BIB File icon
Κατεβάστε τα μεταδεδομένα του τεκμηρίου σε μορφή BibTeX
Το αρχείο BIB περιέχει τα μεταδεδομένα του DOI σε μορφή BibTeX
EAD XML icon
Κατεβάστε την τεκμηρίωση του αρχείου σε μορφότυπο XML
Το αρχείο EAD XML file περιέχει την τεκμηρίωση του ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΒΑΦΗ, Κ. Π. σε μηχαναγνώσιμη μορφή
Ποιήματα
Ποιήματα (σε χειρόγραφη μορφή)