«Ο Βασιλεύς Κλαύδιος», «Ένας θεός των / Εις εξ αυτών»

GR-OF CA CA-SF01-S01-F01-SF001-0092 (96)
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ
ΕΣΤΙΑΣΗ
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ
ΛΗΨΗ
ΛΗΨΗ ΟΛΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF01-S01-F01-SF001-0092 (96)
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
«Ο Βασιλεύς Κλαύδιος», «Ένας θεός των / Εις εξ αυτών»
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
χ.χ.
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Τεκμήριο
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

37,9 x 42,4 εκ.

ΠΑΛΑΙΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ:
Καταγράφεται η προηγούμενη αναφορά αναζήτησης του τεκμηρίου όπως εμφανίζεται στον Ιστορικό Κατάλογο Γ. Π. Σαββίδη.

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Χειρόγραφα ποιημάτων σε τετρασέλιδο και συνημμένη δακτυλόγραφη σημείωση. Στις τρεις τελευταίες σελίδες του τετρασέλιδου το ποίημα «Ο Βασιλεύς Κλαύδιος», καθώς και σημειώσεις στο περιθώριο, διαγραφές και διορθώσεις. Στην τελευταία σελίδα η σημείωση: «“Chè fece…… il gran rifiuto” Βλ. έκδοσιν “Ποιημάτων” 1910 (Αλεξ[άνδρει]α, τυπογρ[αφικά καταστήματα] Κ[ασιμάτη] & Ι[ωνά])». Στην πρώτη σελίδα το ποίημα «Εις εξ αυτών», ο τίτλος του οποίου έχει διαγραφεί και διορθωθεί σε «Ένας θεός των», καθώς και σημειώσεις στο περιθώριο, διαγραφές και διορθώσεις. Η σελίδα φέρει σημείο διαγραφής συνολικά. Υπογράμμιση των τίτλων και γραμμή στο τέλος κάθε ποιήματος με κόκκινο μελάνι. Σημειώνονται οι αριθμοί σελίδων: «62, 63, 64, 65». Σε χωριστό κομμάτι χαρτιού, συνημμένο στο φύλλο, δακτυλόγραφη σημείωση: «Not for publication; but may remain here».

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Προσδιορίζονται οι περιορισμοί στην αναπαραγωγή της ενότητας περιγραφής.
ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Ελληνική κυρίως

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Δίνονται πληροφορίες για τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά του τεκμηρίου.

Κόλλα αναφοράς και κομμάτι από απλό χαρτί. Μαύρο, κόκκινο και μπλε μελάνι, μολύβι. Υδατόσημο: Gouvernement Egyptien. Στο δεύτερο φύλλο επικολλημένες προσθήκες. Στην πίσω όψη επικολλημένης προσθήκης υπάρχει γραμμένο κείμενο. Φθορά φυσικού τεκμηρίου: οξειδώσεις, σχισμένα μέρη, αποκολλημένο θραύσμα από το κάτω μέρος του δεύτερου φύλλου, το οποίο βρίσκεται μέσα στον οικείο φάκελο του βασικού τεκμηρίου.

ΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗ:
Συσχετισμός του αρχειακού τεκμηρίου με ένα ή περισσότερα έργα του Κ. Π. Καβάφη (ποιήματα, πεζά, δοκίμια), με παραπομπή στη Βιβλιογραφία Κ. Π. Καβάφη (επιμ. Δ. Δασκαλόπουλου).

«Ο βασιλεύς Κλαύδιος» >Α524
«Ένας θεός των» >Α160
«Che fece… il gran rifiuto» >Α67

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Δίνονται λέξεις-κλειδιά με σκοπό τη διευκόλυνση της αναζήτησης πληροφοριών εντός του αρχείου.
ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

DOI: 10.26256/ca-sf01-s01-f01-sf001-0092
BIB File icon
Κατεβάστε τα μεταδεδομένα του τεκμηρίου σε μορφή BibTeX
Το αρχείο BIB περιέχει τα μεταδεδομένα του DOI σε μορφή BibTeX
EAD XML icon
Κατεβάστε την τεκμηρίωση του αρχείου σε μορφότυπο XML
Το αρχείο EAD XML file περιέχει την τεκμηρίωση του ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΒΑΦΗ, Κ. Π. σε μηχαναγνώσιμη μορφή
Ποιήματα
Ποιήματα (σε χειρόγραφη μορφή)