«Διανομή Συλλογής των Ποιημάτων των Δημοσιευθέντων μετά το Τύπωμα του 1910»

GR-OF CA CA-SF01-S01-F03-SF002-0003 (52)
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ
ΕΣΤΙΑΣΗ
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ
ΛΗΨΗ
ΛΗΨΗ ΟΛΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF01-S01-F03-SF002-0003 (52)
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
«Διανομή Συλλογής των Ποιημάτων των Δημοσιευθέντων μετά το Τύπωμα του 1910»
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
χ.χ.
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Τεκμήριο
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

24,9 x 18 εκ.

ΠΑΛΑΙΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ:
Καταγράφεται η προηγούμενη αναφορά αναζήτησης του τεκμηρίου όπως εμφανίζεται στον Ιστορικό Κατάλογο Γ. Π. Σαββίδη.

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Χειρόγραφος κατάλογος της διανομής συλλογής ποιημάτων που δημοσιεύτηκαν μετά το Τεύχος του 1910, αποτελούμενος από πέντε χαρτώα τμήματα: τέσσερα κομμένα φύλλα γραφής αρχικά διπλωμένα ώστε να σχηματίζουν τετρασέλιδα με σημειώσεις σε όλες τις όψεις, και ένα μονόφυλλο με σημειώσεις στη μία όψη. Με σημειωμένη χρονολογική κατάταξη (1912-1918) καταγράφονται ονόματα προσώπων και δίπλα ο αριθμός τευχών που αποστέλλονται στο καθένα, καθώς και σημειώσεις του Καβάφη για το ποιος μεσολαβεί για την απόκτηση του τεύχους ή ποιος θα είναι ο τελικός αποδέκτης. Στην αρχή του καταλόγου δηλώνεται ότι η διανομή ξεκίνησε τον Απρίλιο του 1912. Στο τέλος κάθε σελίδας σημειώνεται το άθροισμα των τευχών που έχουν διανεμηθεί, το οποίο μεταφέρεται στην αρχή της επόμενης.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Προσδιορίζονται οι περιορισμοί στην αναπαραγωγή της ενότητας περιγραφής.
ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Ελληνική

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Δίνονται πληροφορίες για τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά του τεκμηρίου.

Χαρτί γραφής. Μαύρο και μπλε μελάνι, μολύβι. Υδατόσημο: Velo Mill Depose. Φθορά φυσικού τεκμηρίου:
οξειδώσεις, μικρή οπή σε τμήμα του τεκμηρίου.

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Δίνονται λέξεις-κλειδιά με σκοπό τη διευκόλυνση της αναζήτησης πληροφοριών εντός του αρχείου.
ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ:

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

DOI: 10.26256/ca-sf01-s01-f03-sf002-0003
BIB File icon
Κατεβάστε τα μεταδεδομένα του τεκμηρίου σε μορφή BibTeX
Το αρχείο BIB περιέχει τα μεταδεδομένα του DOI σε μορφή BibTeX
EAD XML icon
Κατεβάστε την τεκμηρίωση του αρχείου σε μορφότυπο XML
Το αρχείο EAD XML file περιέχει την τεκμηρίωση του ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΒΑΦΗ, Κ. Π. σε μηχαναγνώσιμη μορφή