«Τεύχος του 1910»

GR-OF CA CA-SF01-S01-F03-SF002-0002 (51)
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ
ΕΣΤΙΑΣΗ
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ
ΛΗΨΗ
ΛΗΨΗ ΟΛΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF01-S01-F03-SF002-0002 (51)
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
«Τεύχος του 1910»
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
χ.χ.
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Τεκμήριο
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

17,7 x 27 εκ.

ΠΑΛΑΙΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ:
Καταγράφεται η προηγούμενη αναφορά αναζήτησης του τεκμηρίου όπως εμφανίζεται στον Ιστορικό Κατάλογο Γ. Π. Σαββίδη.

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Χειρόγραφος κατάλογος της διανομής του Τεύχους του 1910, αποτελούμενος από τρία τμήματα: ένα μικρό κομμάτι από χαρτόνι με τον τίτλο του τεύχους, και δύο κομμάτια διαγραμμισμένου χαρτιού αρχικά διπλωμένα ώστε να σχηματίζουν τετρασέλιδα, που φέρουν σημειώσεις σε όλες τις όψεις. Με σημειωμένη χρονολογική κατάταξη (1910-1915) καταγράφονται σε δύο στήλες ονόματα προσώπων και δίπλα ο αριθμός τευχών που αποστέλλονται στο καθένα, καθώς και σημειώσεις του Καβάφη για το ποιος μεσολαβεί για την απόκτηση του τεύχους ή ποιος είναι ο τελικός αποδέκτης. Στην αρχή του καταλόγου σημειώνεται ότι η διανομή του τεύχους ξεκίνησε τον Απρίλιο του 1910, και εν είδει τίτλου η φράση «Διανομή τυπώματος 1910». Στο τέλος κάθε στήλης σημειώνεται το άθροισμα των τευχών που έχουν διανεμηθεί, το οποίο μεταφέρεται στην αρχή της επόμενης.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Προσδιορίζονται οι περιορισμοί στην αναπαραγωγή της ενότητας περιγραφής.
ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Ελληνική

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Δίνονται πληροφορίες για τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά του τεκμηρίου.

Χαρτόνι και φύλλα γραφής. Μαύρο και κόκκινο μελάνι, μολύβι. Υδατόσημα: Gouvernement [Egyptien] και Velo Mill Depose. Φθορά φυσικού τεκμηρίου: οξειδώσεις, μικρή οπή σε τμήμα του τεκμηρίου.

ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΟΥ:
Δίνονται πληροφορίες οι οποίες δεν μπορούν να συμπεριληφθούν σε άλλα πεδία.

Οι κατάλογοι διανομής των τευχών του 1904 και του 1910 βρίσκονταν τοποθετημένοι σε αυτοσχέδιο χάρτινο φάκελο.

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Δίνονται λέξεις-κλειδιά με σκοπό τη διευκόλυνση της αναζήτησης πληροφοριών εντός του αρχείου.
ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ:

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

DOI: 10.26256/ca-sf01-s01-f03-sf002-0002
BIB File icon
Κατεβάστε τα μεταδεδομένα του τεκμηρίου σε μορφή BibTeX
Το αρχείο BIB περιέχει τα μεταδεδομένα του DOI σε μορφή BibTeX
EAD XML icon
Κατεβάστε την τεκμηρίωση του αρχείου σε μορφότυπο XML
Το αρχείο EAD XML file περιέχει την τεκμηρίωση του ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΒΑΦΗ, Κ. Π. σε μηχαναγνώσιμη μορφή