Σημειώσεις εργασίας

GR-OF CA CA-SF01-S03-F11

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΚΕΛΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF01-S03-F11
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
Σημειώσεις εργασίας
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
1898-1928
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Φάκελος
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

105 τεκμήρια

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Χειρόγραφες σημειώσεις του Καβάφη σε χαρτιά διαφόρων μεγεθών. Το περιεχόμενο των σημειώσεων είναι ποικίλο. Πρόκειται για σχόλια του ποιητή σε μεταφράσεις έργων του, για σχόλια, διευκρινίσεις και επεξηγήσεις σε ποιήματά του, για παραθέματα από εκδόσεις και έντυπα, για αναφορές σε λογοτεχνικά έργα, για σημειώσεις σχετικές με τη σύνθεση ποιημάτων ή κειμένων κ.λπ. Δεκατρία από τα τεκμήρια είναι χρονολογημένα.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Οι σημειώσεις είναι γραμμένες στα ελληνικά, τα αγγλικά και τα γαλλικά.

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

Σημειώσεις
Σημειώσεις εργασίας
Φάκελος F07 - Σημειώσεις λογοτεχνικού χαρακτήρα
Φάκελος F08 - Σημειώσεις για γλωσσικά θέματα
Φάκελος F09 - Σημειώσεις προσωπικού χαρακτήρα
Φάκελος F10 - Σημειώσεις για ιστορικά θέματα