Σημειώσεις προσωπικού χαρακτήρα

GR-OF CA CA-SF01-S03-F09

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΚΕΛΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF01-S03-F09
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
Σημειώσεις προσωπικού χαρακτήρα
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
1902-1911
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Φάκελος
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

36 τεκμήρια

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Χειρόγραφες σημειώσεις του Καβάφη. Κάποιες από αυτές αποτελούν σκέψεις του ποιητή σχετικά με το έργο και τη ζωή του, καθώς και με την ποίηση και την τέχνη γενικότερα και έχουν τη μορφή σύντομων πεζών κειμένων, ενώ άλλες σχετίζονται με συγκεκριμένα ποιήματά του εν είδει σχολίων. 23 από τα τεκμήρια είναι χρονολογημένα.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Οι σημειώσεις είναι γραμμένες κυρίως στα ελληνικά και δευτερευόντως στα αγγλικά.

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

Σημειώσεις
Σημειώσεις προσωπικού χαρακτήρα
Φάκελος F07 - Σημειώσεις λογοτεχνικού χαρακτήρα
Φάκελος F08 - Σημειώσεις για γλωσσικά θέματα
Φάκελος F10 - Σημειώσεις για ιστορικά θέματα
Φάκελος F11 - Σημειώσεις εργασίας