Πεζό κείμενο

GR-OF CA SING-S01-F01-0006 (1619)
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ
ΕΣΤΙΑΣΗ
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ
ΛΗΨΗ
ΛΗΨΗ ΟΛΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA SING-S01-F01-0006 (1619)
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
Πεζό κείμενο
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
χ.χ.
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Τεκμήριο
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

27,5 x 22 εκ.

ΠΑΛΑΙΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ:
Καταγράφεται η προηγούμενη αναφορά αναζήτησης του τεκμηρίου όπως εμφανίζεται στον Ιστορικό Κατάλογο Γ. Π. Σαββίδη.

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Χειρόγραφα κείμενα του Αλέκου Σεγκόπουλου στο recto είκοσι διαγραμμισμένων φύλλων με επαναλαμβανόμενη αρίθμηση πάνω δεξιά. Το verso κενό. Πρόκειται για σχόλια του Σεγκόπουλου σε επτά ποιήματα του Καβάφη («Τυανεύς Γλύπτης», «Η Συνοδεία του Διονύσου», «Ούτος Εκείνος», «Του Μαγαζιού», «Οροφέρνης», «Πολύ Σπανίως», «Πολυέλαιος»). Διαγραφές και διορθώσεις, σύντομα παραθέματα από ποιήματα του Καβάφη. Το σύνολο των φύλλων είναι τοποθετημένο σε αυτοσχέδιο, σοβαρά οξειδωμένο φάκελο, με διαγεγραμμένους αριθμούς στη μία όψη του.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Προσδιορίζονται οι περιορισμοί στην αναπαραγωγή της ενότητας περιγραφής.
ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Ελληνική

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Δίνονται πληροφορίες για τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά του τεκμηρίου.

Γραφή με μελάνι και μολύβι. Υδατόσημο: Spartan Bond. Φθορά φυσικού τεκμηρίου: οξειδώσεις, σχισίματα, οπές.

ΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗ:
Συσχετισμός του αρχειακού τεκμηρίου με ένα ή περισσότερα έργα του Κ. Π. Καβάφη (ποιήματα, πεζά, δοκίμια), με παραπομπή στη Βιβλιογραφία Κ. Π. Καβάφη (επιμ. Δ. Δασκαλόπουλου).

«Τυανεύς γλύπτης» >Α114
«Η συνοδεία του Διονύσου» >Α93
«Ούτος Εκείνος» >Α104
«Του μαγαζιού» >Α133
«Οροφέρνης» >Α142
«Πολύ σπανίως» >Α132
«Πολυέλαιος» >Α137
«Ιωνικόν» >Α46
«Αλεξανδρινοί βασιλείς» >Α129
«Καισαρίων» >Α160
«Φιλέλλην» >Α127
«Η δυσαρέσκεια του Σελευκίδου» >Α142
«Λυσίου γραμματικού τάφος» >Α135
«Οι ψυχές των γερόντων» >Α68
«Επήγα» >Α133
«Πέρασμα» >Α160
«Τα επικίνδυνα» >Α123
«Εν πόλει της Οσροηνής» >Α152
«Ιθάκη» >Α122
«Φωνές» >Α79
«Ζωγραφισμένα» >Α141
«Τα παράθυρα» >Α75

ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ:
Διευκρινιστικά και επεξηγηματικά σχόλια φιλολογικού χαρακτήρα για το αρχειακό τεκμήριο.

Ανάλυση επτά ποιημάτων του Καβάφη με κυρίως ερμηνευτικά σχόλια. Γίνεται χρήση και άλλων καβαφικών ποιημάτων, με συγκριτική πρόθεση.

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Δίνονται λέξεις-κλειδιά με σκοπό τη διευκόλυνση της αναζήτησης πληροφοριών εντός του αρχείου.

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

DOI: 10.26256/sing-s01-f01-0006
BIB File icon
Κατεβάστε τα μεταδεδομένα του τεκμηρίου σε μορφή BibTeX
Το αρχείο BIB περιέχει τα μεταδεδομένα του DOI σε μορφή BibTeX
EAD XML icon
Κατεβάστε την τεκμηρίωση του αρχείου σε μορφότυπο XML
Το αρχείο EAD XML file περιέχει την τεκμηρίωση του ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΕΓΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΑΛΕΚΟΥ - ΣΕΓΚΟΠΟΥΛΟΥ, ΡΙΚΑΣ σε μηχαναγνώσιμη μορφή
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
Κείμενα και άλλα τεκμήρια των Αλέκου και Ρίκας Σεγκοπούλου σχετικά με τον Καβάφη