Άλλες δραστηριότητες

GR-OF CA SING-S01-F03-SF001

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA SING-S01-F03-SF001
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
Άλλες δραστηριότητες
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
1934
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Υποφάκελος
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

5 τεκμήρια

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Δακτυλόγραφα πρακτικά συνεδριάσεων για τον σχηματισμό ομάδας με την επωνυμία «Οι Φίλοι του Καβάφη». Η πρωτοβουλία εκδηλώθηκε ένα έτος μετά τον θάνατο του ποιητή και σε αυτήν συμμετείχαν φίλοι και γνωστοί του, καθώς και λόγιοι και άνθρωποι του πνεύματος από την Αίγυπτο και την Ελλάδα. Στα ιδρυτικά της μέλη συγκαταλέγονται οι Ρίκα Σεγκοπούλου, Γ. Α. Παπουτσάκης κ.ά. Στα τεκμήρια περιλαμβάνεται επίσης επιστολή του Σ. Σταυρινού και επιστολή του Παπουτσάκη προς τη Σεγκοπούλου, χειρόγραφος κατάλογος βιβλίων και περιοδικών εντύπων που λείπουν (πιθανότατα από τη βιβλιοθήκη Καβάφη) και δείγμα χάρτου γαλλικής εταιρείας (πιθανότατα για την πρώτη έκδοση των καβαφικών ποιημάτων από τη Σεγκοπούλου).

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Ελληνική κυρίως

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή