Προσωπικά τεκμήρια Αλέκου και Ρίκας Σεγκοπούλου

GR-OF CA SING-S01-F03-SF002

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA SING-S01-F03-SF002
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
Προσωπικά τεκμήρια Αλέκου και Ρίκας Σεγκοπούλου
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
1923-1948
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Υποφάκελος
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

19 τεκμήρια

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Νομικά έγγραφα του Ελληνικού Προξενείου και του Ελληνικού Προξενικού Δικαστηρίου της Αλεξάνδρειας, με τα οποία κηρύσσεται κυρία η διαθήκη του Καβάφη και ο Αλέκος Σεγκόπουλος βασικός κληρονόμος του ποιητή, καθώς και σχετικά έγγραφα των πληρεξούσιων δικηγόρων του Σεγκόπουλου. Περιλαμβάνονται επίσης ποικίλα τεκμήρια προσωπικού χαρακτήρα, όπως προγράμματα ερασιτεχνικών θεατρικών παραστάσεων (στις οποίες συμμετείχαν ο Αλέκος και η Ρίκα Σεγκοπούλου), σελίδα τίτλου από ποιητική συλλογή του Καβάφη με ιδιόχειρη αφιέρωση του ποιητή στον Σεγκόπουλο, χειρόγραφος και δακτυλόγραφος κατάλογος βιβλίων, ανθολογήματα της Σεγκοπούλου από Γάλλους συγγραφείς κ.ά.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Τα τεκμήρια είναι γραμμένα κυρίως στα ελληνικά και δευτερευόντως στα αγγλικά και τα γαλλικά.

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή