Μεταφράσεις του Γ. Α. Βαλασόπουλου

GR-OF CA CA-SF01-S04-F12-SF002

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF01-S04-F12-SF002
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
Μεταφράσεις του Γ. Α. Βαλασόπουλου
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
χ.χ.
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Υποφάκελος
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

58 τεκμήρια

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Χειρόγραφες και δακτυλόγραφες μεταφράσεις ποιημάτων του Καβάφη στα αγγλικά από τον Γεώργιο Βαλασόπουλο. Οι χειρόγραφες είναι γραμμένες από τον μεταφραστή. Οι περισσότερες μεταφράσεις συνοδεύονται από χειρόγραφες σημειώσεις (σχόλια, παρατηρήσεις, διορθώσεις) του Καβάφη, κάποιες φορές και από έντυπα μονόφυλλα με τα ποιήματα στα ελληνικά. Όλα τα έγγραφα είναι αχρονολόγητα, αλλά θα μπορούσαν με ασφάλεια να τοποθετηθούν στη δεκαετία του 1920.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Αγγλική και δευτερευόντως ελληνική

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

Μεταφράσεις και έργα τρίτων για τον Κ. Π. Καβάφη
Μεταφράσεις έργων στην αγγλική γλώσσα
Μεταφράσεις του Γ. Α. Βαλασόπουλου
Υποφάκελος SF001 - Μεταφράσεις του John Καβάφη
Υποφάκελος SF003 - Μεταφράσεις άλλων