Σχέδιο επιστολής του Κ. Π. Καβάφη προς τον Παύλο Καβάφη

GR-OF CA CA-SF02-S01-SS02-F19-0031 (606)
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ
ΕΣΤΙΑΣΗ
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ
ΛΗΨΗ
ΛΗΨΗ ΟΛΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF02-S01-SS02-F19-0031 (606)
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
Σχέδιο επιστολής του Κ. Π. Καβάφη προς τον Παύλο Καβάφη
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
22/11/1916
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Τεκμήριο
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

41,7 x 27 εκ.

ΠΑΛΑΙΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ:
Καταγράφεται η προηγούμενη αναφορά αναζήτησης του τεκμηρίου όπως εμφανίζεται στον Ιστορικό Κατάλογο Γ. Π. Σαββίδη.

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Χειρόγραφο σχέδιο επιστολής του Κ. Π. Καβάφη προς τον αδερφό του Παύλο, σε πέντε τμήματα (τρία φύλλα, ένα τετρασέλιδο και ένα φύλλο μικρών διαστάσεων) με σημειώσεις σε όλες τις όψεις. Η ημερομηνία σημειώνεται στο περιθώριο του κειμένου της πρώτης σελίδας με μολύβι. Σχολιάζονται ζητήματα που έχουν συζητηθεί από την πλευρά του Παύλου σε επιστολή του της 14ης Αυγούστου 1916, νέα σχετικά με διάφορα πρόσωπα που συνδέονται με το οικογενειακό ή το ευρύτερο κοινωνικό τους περιβάλλον στην Αλεξάνδρεια καθώς και άλλες αλλαγές στην πόλη. Ο ποιητής περιγράφει το σπίτι που κατοικεί και αναφέρεται στο θέμα του φωτισμού εξηγώντας γιατί δεν χρησιμοποιεί ηλεκτρικό. Επίσης, εκφράζει ικανοποίηση για την εξέλιξη του ποιητικού του έργου, το οποίο φαίνεται να τον απασχολεί ιδιαιτέρως. Παρατηρούνται διαγραφές και διορθώσεις σε πολλά σημεία του κειμένου. Όλες οι σελίδες εκτός από δύο φέρουν αρίθμηση (1-10).

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Προσδιορίζονται οι περιορισμοί στην αναπαραγωγή της ενότητας περιγραφής.
ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Ελληνική

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Δίνονται πληροφορίες για τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά του τεκμηρίου.

Χαρτί γραφής και απλό χαρτί. Μαύρο μελάνι και μολύβι. Υδατόσημο: English Commercial Post. Φθορά φυσικού τεκμηρίου: παρατηρούνται οξειδώσεις σε κάποια φύλλα, μικρό σχίσιμο του χαρτιού σε ένα από τα τμήματα του τεκμηρίου, μικρή οπή στο κέντρο του τετρασέλιδου.

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Δίνονται λέξεις-κλειδιά με σκοπό τη διευκόλυνση της αναζήτησης πληροφοριών εντός του αρχείου.
ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ:

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

DOI: 10.26256/ca-sf02-s01-ss02-f19-0031
BIB File icon
Κατεβάστε τα μεταδεδομένα του τεκμηρίου σε μορφή BibTeX
Το αρχείο BIB περιέχει τα μεταδεδομένα του DOI σε μορφή BibTeX
EAD XML icon
Κατεβάστε την τεκμηρίωση του αρχείου σε μορφότυπο XML
Το αρχείο EAD XML file περιέχει την τεκμηρίωση του ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΒΑΦΗ, Κ. Π. σε μηχαναγνώσιμη μορφή
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
Αλληλογραφία Κ. Π. Καβάφη
Οικογενειακή αλληλογραφία
Σχέδια και αντίγραφα επιστολών του Κ. Π. Καβάφη