Επιστολή των Στέφανου Σκυλίτση και Μικέ Θ. Ράλλη προς τον Καβάφη

GR-OF CA CA-SF02-S01-SS01-F18-SF002-0009 (1744)
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ
ΕΣΤΙΑΣΗ
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ
ΛΗΨΗ
ΛΗΨΗ ΟΛΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF02-S01-SS01-F18-SF002-0009 (1744)
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
Επιστολή των Στέφανου Σκυλίτση και Μικέ Θ. Ράλλη προς τον Καβάφη
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
22-24/1/1883
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Τεκμήριο
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

17,9 x 22,8 εκ.

ΠΑΛΑΙΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ:
Καταγράφεται η προηγούμενη αναφορά αναζήτησης του τεκμηρίου όπως εμφανίζεται στον Ιστορικό Κατάλογο Γ. Π. Σαββίδη.

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Χειρόγραφη επιστολή του Stephen Schilizzi [Στέφανου Σκυλίτση] και του M. Ralli [Μικέ Θ. Ράλλη] προς τον Καβάφη, σε όλες τις όψεις δύο τετρασέλιδων. Το περιεχόμενο χωρίζεται σε δύο διακριτά τμήματα με διαφορετικό συντάκτη και ημερομηνία. Πρόκειται για απάντηση σε επιστολή του ποιητή. Σχολιάζονται πρόσωπα από τον φιλικό τους κύκλο και τον ευρύτερο κοινωνικό και πολιτικό κύκλο της Αλεξάνδρειας και της Αιγύπτου. Περιγράφονται κοινωνικά γεγονότα και εκδηλώσεις. Δίνονται πληροφορίες για τις καθημερινές τους ενασχολήσεις (μαθήματα, διασκέδαση). Αναφέρεται η εφημερίδα The Egyptian Gazette. Παρατηρούνται διαγραφές, καθώς και η χρήση ελληνικών και γαλλικών λέξεων και εκφράσεων στη ροή του γραπτού λόγου. Οι επιστολές συνοδεύονται από φάκελο με τα στοιχεία του παραλήπτη στα γαλλικά και σφραγίδες ταχυδρομείου. (Αλεξάνδρεια)

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Προσδιορίζονται οι περιορισμοί στην αναπαραγωγή της ενότητας περιγραφής.
ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Αγγλική κυρίως

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Δίνονται πληροφορίες για τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά του τεκμηρίου.

Χαρτί και φάκελος, με χρωματιστό αποτύπωμα σφραγίδας («S») στο επάνω μέρος, και λεπτό χαρτί. Μαύρο μελάνι. Φθορά φυσικού τεκμηρίου: οξειδώσεις, οπές στο ένα φύλλο, αποκομμένο τμήμα του φακέλου.

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Δίνονται λέξεις-κλειδιά με σκοπό τη διευκόλυνση της αναζήτησης πληροφοριών εντός του αρχείου.
ΘΕΜΑΤΑ:
Εφημερίδες:

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

DOI: 10.26256/ca-sf02-s01-ss01-f18-sf002-0009
BIB File icon
Κατεβάστε τα μεταδεδομένα του τεκμηρίου σε μορφή BibTeX
Το αρχείο BIB περιέχει τα μεταδεδομένα του DOI σε μορφή BibTeX
EAD XML icon
Κατεβάστε την τεκμηρίωση του αρχείου σε μορφότυπο XML
Το αρχείο EAD XML file περιέχει την τεκμηρίωση του ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΒΑΦΗ, Κ. Π. σε μηχαναγνώσιμη μορφή
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
Αλληλογραφία Κ. Π. Καβάφη
Προσωπική αλληλογραφία
Εισερχόμενη αλληλογραφία
Εισερχόμενη αλληλογραφία από τους Μικέ Ράλλη, John Ροδοκανάκη, Στέφανο Σκυλίτση