Ποιήματα

GR-OF CA CA-SF01-S01-F01-SF002-0035 (874)
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ
ΕΣΤΙΑΣΗ
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ
ΛΗΨΗ
ΛΗΨΗ ΟΛΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF01-S01-F01-SF002-0035 (874)
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
Ποιήματα
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
χ.χ.
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Τεκμήριο
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

30 x 21,5 εκ.

ΠΑΛΑΙΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ:
Καταγράφεται η προηγούμενη αναφορά αναζήτησης του τεκμηρίου όπως εμφανίζεται στον Ιστορικό Κατάλογο Γ. Π. Σαββίδη.

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Τέσσερα φύλλα από έντυπη συλλογή ποιημάτων του Καβάφη με σελιδαρίθμηση 33-39 (η τελευταία σελίδα [40] χωρίς σελιδαρίθμηση). Χειρόγραφες διορθώσεις με μελάνι στις σελίδες 33 και 36. Χειρόγραφες σημειώσεις (τίτλοι ποιημάτων) στις σελίδες 38-[40]. Περιέχονται τα ποιήματα «Η Συνοδεία του Διονύσου», «Ο Βασιλεύς Δημήτριος», «Τα Βήματα» και «Ούτος Εκείνος».

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Προσδιορίζονται οι περιορισμοί στην αναπαραγωγή της ενότητας περιγραφής.
ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Ελληνική

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Δίνονται πληροφορίες για τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά του τεκμηρίου.

Γραφή με μελάνι και μολύβι.

ΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗ:
Συσχετισμός του αρχειακού τεκμηρίου με ένα ή περισσότερα έργα του Κ. Π. Καβάφη (ποιήματα, πεζά, δοκίμια), με παραπομπή στη Βιβλιογραφία Κ. Π. Καβάφη (επιμ. Δ. Δασκαλόπουλου).

«Η συνοδεία του Διονύσου» >Α93
«Ο βασιλεύς Δημήτριος» >Α90
«Τα βήματα» >Α106
«Ούτος Εκείνος» >Α104
«Εις το επίνειον» >A159
«Κεριά» >A61
«Μακριά» >A152
«Πολυέλαιος» >Α137
«Στην εκκλησία» >Α227
«Ένας γέρος» >Α54
«Δέησις» >Α55
«Επέστρεφε» >Α131
«Μια νύχτα» >Α141
«Οι ψυχές των γερόντων» >Α68
«Το πρώτο σκαλί» >Α62
«Διακοπή» >Α70
«Πολύ σπανίως» >Α132
«Του μαγαζιού» >Α133
«Θερμοπύλες» >Α19
«Επήγα» >Α133
«Φωνές» >Α79
«Στου καφενείου την είσοδο» >Α152
«Όσο μπορείς» >Α133
«Επιθυμίες» >Α85
«Το διπλανό τραπέζι» >Α163
«Εν τη οδώ» >Α160
«Γκρίζα» >Α147
«Μονοτονία» >Α98
«Έτσι πολύ ατένισα–» >Α147
«Θυμήσου, σώμα…» > Α153
«Απολείπειν ο θεός Αντώνιον» >Α116
«Πολύ σπανίως» >Α132
«Τα παράθυρα» >Α75
«Τρώες» >Α87
«Η πόλις» >Α107
«Ιθάκη» >Α122
«Ζωγραφισμένα» >Α141
«Περιμένοντας τους βαρβάρους» >Α84
«Che fece… il gran rifiuto» >Α67

ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΧΟΛΙΑ:
Διευκρινιστικά και επεξηγηματικά σχόλια φιλολογικού χαρακτήρα για το αρχειακό τεκμήριο.

Τμήμα του Τεύχους του 1910, πάνω στο οποίο ο Καβάφης έχει σημειώσει ορισμένες παραλλαγές στα τυπωμένα έργα. Με τρόπο πρόχειρο, σημειώνει ή απαριθμεί ποιήματα, στο πλαίσιο σχεδιασμού μιας άλλης Συλλογής.

 

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Δίνονται λέξεις-κλειδιά με σκοπό τη διευκόλυνση της αναζήτησης πληροφοριών εντός του αρχείου.
ΘΕΜΑΤΑ:
Λογοτεχνικοί και άλλοι χαρακτήρες:
Έργα του Κ. Π. Καβάφη:
Έργα άλλων:
ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

DOI: 10.26256/ca-sf01-s01-f01-sf002-0035
BIB File icon
Κατεβάστε τα μεταδεδομένα του τεκμηρίου σε μορφή BibTeX
Το αρχείο BIB περιέχει τα μεταδεδομένα του DOI σε μορφή BibTeX
EAD XML icon
Κατεβάστε την τεκμηρίωση του αρχείου σε μορφότυπο XML
Το αρχείο EAD XML file περιέχει την τεκμηρίωση του ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΒΑΦΗ, Κ. Π. σε μηχαναγνώσιμη μορφή
Ποιήματα
Ποιήματα (σε χειρόγραφη μορφή)
Χειρόγραφα προετοιμασίας εκδόσεων