Σχέδια επιστολής του Καβάφη προς τον E. M. Forster, ποιήματα

GR-OF CA CA-SF02-S01-SS01-F17-SF002-0009 (337)
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ
ΕΣΤΙΑΣΗ
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ
ΛΗΨΗ
ΛΗΨΗ ΟΛΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF02-S01-SS01-F17-SF002-0009 (337)
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
Σχέδια επιστολής του Καβάφη προς τον E. M. Forster, ποιήματα
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
11/6/1924
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Τεκμήριο
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

31,5 x 24,5 εκ.

ΠΑΛΑΙΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ:
Καταγράφεται η προηγούμενη αναφορά αναζήτησης του τεκμηρίου όπως εμφανίζεται στον Ιστορικό Κατάλογο Γ. Π. Σαββίδη.

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Δύο χειρόγραφα αντίγραφα επιστολής του Καβάφη προς τον Ε. Μ. Φόρστερ (E. M. Forster), το ένα γραμμένο στις δύο όψεις φύλλου διπλωμένου σε τετρασέλιδο, το άλλο στις δύο όψεις φύλλου. Αναφορά σε θέματα σχετικά με τις αγγλικές μεταφράσεις των ποιημάτων του και αποστολή δύο νέων μεταφράσεων από τον Γ. Βαλασόπουλο. Οι τίτλοι των ποιημάτων στα ελληνικά.
Δύο αντίγραφα της μετάφρασης του ποιήματος «Πρέσβεις απ’ την Αλεξάνδρεια» από τον Γ. Βαλασόπουλο, ένα γραμμένο και υπογεγραμμένο από τον Καβάφη (στην πρώτη σελίδα διαγραμμισμένου τετρασέλιδου) και ένα από άλλο χέρι (σε διαγραμμισμένο φύλλο) με σημειώσεις και διορθώσεις από τον Καβάφη.
Δύο αντίγραφα της μετάφρασης του ποιήματος «Υπέρ της Αχαϊκής Συμπολιτείας Πολεμήσαντες» από τον Γ. Βαλασόπουλο, ένα γραμμένο και υπογεγραμμένο από τον Καβάφη και ένα γραμμένο από άλλον, με σημειώσεις και διορθώσεις του Καβάφη. Οι μεταφράσεις που δεν είναι γραμμένες από τον ποιητή είναι πιθανότατα γραμμένες από τον Βαλασόπουλο. Ο Καβάφης διορθώνει τις μεταφράσεις του Βαλασόπουλου και ενσωματώνει τις διορθώσεις σε καθαρογραμμένα αντίγραφα, τα οποία και στέλνει στον Φόρστερ.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Προσδιορίζονται οι περιορισμοί στην αναπαραγωγή της ενότητας περιγραφής.
ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Αγγλική

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Δίνονται πληροφορίες για τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά του τεκμηρίου.

Γραφή με μελάνι και μολύβι. Φθορά φυσικού τεκμηρίου: οξειδώσεις.

ΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗ:
Συσχετισμός του αρχειακού τεκμηρίου με ένα ή περισσότερα έργα του Κ. Π. Καβάφη (ποιήματα, πεζά, δοκίμια), με παραπομπή στη Βιβλιογραφία Κ. Π. Καβάφη (επιμ. Δ. Δασκαλόπουλου).

«Πρέσβεις απ’ την Αλεξάνδρεια» >Α162
«Υπέρ της Αχαϊκής Συμπολιτείας πολεμήσαντες» >Α222

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Δίνονται λέξεις-κλειδιά με σκοπό τη διευκόλυνση της αναζήτησης πληροφοριών εντός του αρχείου.

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

DOI: 10.26256/ca-sf02-s01-ss01-f17-sf002-0009
BIB File icon
Κατεβάστε τα μεταδεδομένα του τεκμηρίου σε μορφή BibTeX
Το αρχείο BIB περιέχει τα μεταδεδομένα του DOI σε μορφή BibTeX
EAD XML icon
Κατεβάστε την τεκμηρίωση του αρχείου σε μορφότυπο XML
Το αρχείο EAD XML file περιέχει την τεκμηρίωση του ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΒΑΦΗ, Κ. Π. σε μηχαναγνώσιμη μορφή
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ
Αλληλογραφία Κ. Π. Καβάφη
Προσωπική αλληλογραφία
Σχέδια και αντίγραφα επιστολών του Κ. Π. Καβάφη
Σχέδια και αντίγραφα επιστολών προς τον Ε. Μ. Forster