Ημερολογιακές σημειώσεις του Καβάφη

GR-OF CA CA-SF02-S02-F24-0005 (472)
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ
ΕΣΤΙΑΣΗ
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ
ΛΗΨΗ
ΛΗΨΗ ΟΛΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF02-S02-F24-0005 (472)
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
Ημερολογιακές σημειώσεις του Καβάφη
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
[1898;]
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Τεκμήριο
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

22,7 x 18 εκ.

ΠΑΛΑΙΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ:
Καταγράφεται η προηγούμενη αναφορά αναζήτησης του τεκμηρίου όπως εμφανίζεται στον Ιστορικό Κατάλογο Γ. Π. Σαββίδη.

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Σειρά χειρόγραφων σημειωμάτων που αναφέρονται κυρίως στη μητέρα του Καβάφη Χαρίκλεια, σε δύο τμήματα. Το πρώτο περιλαμβάνει 28 λυτά φύλλα κομμένα σε διάφορες διαστάσεις, εκ των οποίων τα 16 φέρουν σημειώσεις και στις δύο όψεις. Μέσα στο κείμενο εντοπίζονται χρονολογικές αναφορές (1896-1898). Το δεύτερο φέρει τον τίτλο «St[ate] of h[er] ’98 disease» και αποτελείται από 4 κομμένα φύλλα χαρτιού μικρών διαστάσεων, στα οποία καταγράφονται γεγονότα σχετικά με την ασθένεια της μητέρας του Καβάφη, σε μία ενότητα. Το κείμενο συνεχίζεται μέχρι το recto του τελευταίου φύλλου και κάθε σελίδα φέρει αρίθμηση (1-7). Και στα δύο τμήματα παρατηρούνται διαγραφές και διορθώσεις, ενώ σε σημεία του κειμένου εντοπίζονται βραχυγραφίες.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Προσδιορίζονται οι περιορισμοί στην αναπαραγωγή της ενότητας περιγραφής.
ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Ελληνική κυρίως

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Δίνονται πληροφορίες για τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά του τεκμηρίου.

Χαρτί γραφής και απλό χαρτί. Μαύρο μελάνι, μαύρο και μπλε μολύβι. Υδατόσημο: Gouvernement Egyptien. Φθορά φυσικού τεκμηρίου: παρατηρούνται οξειδώσεις, μικρές οπές σε διάφορα φύλλα, σχισίματα σε διάφορα σημεία του χαρτιού, μικρό κομμάτι από φύλλο έχει αποκοπεί.

ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΟΥ:
Δίνονται πληροφορίες οι οποίες δεν μπορούν να συμπεριληφθούν σε άλλα πεδία.

Ο τίτλος «State of her ’98 disease» αναγράφεται στην πλήρη του μορφή σε χειρόγραφη σύγχρονη σημείωση σε χαρτί που συνοδεύει το τεκμήριο εντός του φακέλου. Για τη μεταγραφή των βραχυγραφιών του κειμένου βλ. Μιχάλης Πιερής, «K. Π. Kαβάφη [Σημειώματα για τα τελευταία χρόνια και την αρρώστια της Xαρίκλειας Kαβάφη] (1899)», Mολυβδοκονδυλοπελεκητής 3, Αθήνα 1991.

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Δίνονται λέξεις-κλειδιά με σκοπό τη διευκόλυνση της αναζήτησης πληροφοριών εντός του αρχείου.

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

DOI: 10.26256/ca-sf02-s02-f24-0005
BIB File icon
Κατεβάστε τα μεταδεδομένα του τεκμηρίου σε μορφή BibTeX
Το αρχείο BIB περιέχει τα μεταδεδομένα του DOI σε μορφή BibTeX
EAD XML icon
Κατεβάστε την τεκμηρίωση του αρχείου σε μορφότυπο XML
Το αρχείο EAD XML file περιέχει την τεκμηρίωση του ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΒΑΦΗ, Κ. Π. σε μηχαναγνώσιμη μορφή