Κατάλογος περιεχομένων

GR-OF CA CA-SF03-F27-0014 (2107)
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ
ΕΣΤΙΑΣΗ
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ
ΛΗΨΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF03-F27-0014 (2107)
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
Κατάλογος περιεχομένων
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
χ.χ.
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Τεκμήριο
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

25 x 16 εκ.

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Έντυπος κατάλογος περιεχομένων από ποιητική συλλογή του Καβάφη (Γ10) σε δύο στήλες. Περιέχει ποιήματα προ του 1911 και της περιόδου 1911-1915. Τρεις τίτλοι έχουν προστεθεί από το χέρι του ποιητή και ένας έχει διαγραφεί.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Προσδιορίζονται οι περιορισμοί στην αναπαραγωγή της ενότητας περιγραφής.
ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Ελληνική

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Δίνονται πληροφορίες για τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά του τεκμηρίου.

Γραφή με μελάνι.

ΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗ:
Συσχετισμός του αρχειακού τεκμηρίου με ένα ή περισσότερα έργα του Κ. Π. Καβάφη (ποιήματα, πεζά, δοκίμια), με παραπομπή στη Βιβλιογραφία Κ. Π. Καβάφη (επιμ. Δ. Δασκαλόπουλου).

«Τρώες» >A87
«Ο βασιλεύς Δημήτριος» >A90
«Η συνοδεία του Διονύσου» >A93
«Μονοτονία» >A98
«Τα βήματα» >A106
«Ούτος Εκείνος» >A104
«Η πόλις» >A107
«Η σατραπεία» >Α108
«Μάρτιαι ειδοί» >Α111
«Τελειωμένα» >Α112
«Τυανεύς γλύπτης» >Α114
«Απολείπειν ο θεός Αντώνιον» >Α116
«Ιωνικόν» >Α46
«Η δόξα των Πτολεμαίων» >Α121
«Ιθάκη» >Α122
«Τα επικίνδυνα» >Α123
«Φιλέλλην» >Α127
«Ηρώδης Αττικός» >Α125
«Αλεξανδρινοί βασιλείς» >Α129
«Επέστρεφε» >Α131
«Στην εκκλησία» >Α227
«Πολύ σπανίως» >Α132
«Όσο μπορείς» >Α133
«Του μαγαζιού» Α133
«Επήγα» >Α133
«Λυσίου γραμματικού τάφος» >Α135
«Ευρίωνος τάφος» >Α135
«Πολυέλαιος» >Α137
«Μακριά» >Α152
«Σοφοί δε προσιόντων» >Α385
«Ο Θεόδοτος» >Α138
«Στου καφενείου την είσοδο» >Α152
«Ομνύει» >Α195
«Μια νύχτα» >Α141
«Θάλασσα του πρωιού» >Α141
«Ζωγραφισμένα» >Α141
«Οροφέρνης» >Α142
«Η μάχη της Μαγνησίας» >Α142
«Μανουήλ Κομνηνός» >Α142
«Η δυσαρέσκεια του Σελευκίδου» >Α142

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Δίνονται λέξεις-κλειδιά με σκοπό τη διευκόλυνση της αναζήτησης πληροφοριών εντός του αρχείου.
ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

DOI: 10.26256/ca-sf03-f27-0014
BIB File icon
Κατεβάστε τα μεταδεδομένα του τεκμηρίου σε μορφή BibTeX
Το αρχείο BIB περιέχει τα μεταδεδομένα του DOI σε μορφή BibTeX
EAD XML icon
Κατεβάστε την τεκμηρίωση του αρχείου σε μορφότυπο XML
Το αρχείο EAD XML file περιέχει την τεκμηρίωση του ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΒΑΦΗ, Κ. Π. σε μηχαναγνώσιμη μορφή