Ποιητική συλλογή

GR-OF CA CA-SF03-F27-0004 (2101)
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ
ΕΣΤΙΑΣΗ
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ
ΛΗΨΗ
ΛΗΨΗ ΟΛΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF03-F27-0004 (2101)
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
Ποιητική συλλογή
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
1917-1921
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Τεκμήριο
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

25 x 18,5 εκ.

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Ποιητική συλλογή του Καβάφη (Γ5), αποτελούμενη από 68 έντυπα μονόφυλλα που περιλαμβάνουν 58 ποιήματα. Τα φύλλα είναι αριθμημένα πάνω δεξιά (2-58). Η αρίθμηση είναι έντυπη, αλλά, στα περισσότερα φύλλα, έχει διαγραφεί και διορθωθεί με το χέρι. Δεν υπάρχει εξώφυλλο ή σελίδα τίτλου. Έντυπη σελίδα με πίνακα περιεχομένων στο recto, που περιλαμβάνει ποιήματα της περιόδου 1915-1920 σε δύο στήλες. Συμπληρωμένοι από το χέρι του Καβάφη τίτλοι ποιημάτων του 1920 και 1921 στο τέλος της δεύτερης στήλης και στο verso. Τα μονόφυλλα είναι τυπωμένα στο τυπογραφείο Κασιμάτη & Ιωνά, κατά την περίοδο 1917-1921, με στοιχεία διαφορετικού μεγέθους και σε χαρτιά διαφορετικών ποιοτήτων και χρωματισμών. Χειρόγραφες διορθώσεις του Καβάφη στο κείμενο τριών ποιημάτων και στη χρονολογία δύο άλλων. Οπές από μεταλλικό συνδετήρα πάνω αριστερά σε όλα τα φύλλα.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Προσδιορίζονται οι περιορισμοί στην αναπαραγωγή της ενότητας περιγραφής.
ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Ελληνική

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Δίνονται πληροφορίες για τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά του τεκμηρίου.

Γραφή με μελάνι. Φθορά φυσικού τεκμηρίου: οξειδώσεις, οπές.

ΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗ:
Συσχετισμός του αρχειακού τεκμηρίου με ένα ή περισσότερα έργα του Κ. Π. Καβάφη (ποιήματα, πεζά, δοκίμια), με παραπομπή στη Βιβλιογραφία Κ. Π. Καβάφη (επιμ. Δ. Δασκαλόπουλου).

«Σοφοί δε προσιόντων» >A385
«Ο Θεόδοτος» >A138
«Στου καφενείου την είσοδο» >A152
«Ομνύει» >A195
«Μια νύχτα» >A141
«Θάλασσα του πρωιού» >A141
«Ζωγραφισμένα» >A141
«Οροφέρνης» >A142
«Η μάχη της Μαγνησίας» >A142
«Μανουήλ Κομνηνός» >A142
«Η δυσαρέσκεια του Σελευκίδου» >A142
«Όταν διεγείρονται» >A145
«Εν τη οδώ» >A160
«Ενώπιον του αγάλματος του Ενδυμίωνος» >A581
«Εν πόλει της Οσροηνής» >A152
«Πέρασμα» >A160
«Για τον Aμμόνη, που πέθανε 29 ετών, στα 610» >A160
«Ένας θεός των» >A160
«Εν εσπέρα» >A152
«Ηδονή» >A164
«Γκρίζα» >A147
«Ιασή τάφος» >A147
«Εν τω μηνί Αθύρ» >A147
«Έτσι πολύ ατένισα–» >A147
«Ιγνατίου τάφος» >A160
«Μέρες του 1903» >A160
«Η προθήκη του καπνοπωλείου» >A249
«Καισαρίων» >A160
«Θυμήσου, σώμα…» >A153
«Λάνη τάφος» >A153
«Νόησις» >A153
«Η διορία του Νέρωνος» >A158
«Πρέσβεις απ’ την Aλεξάνδρεια» >A162
«Αριστόβουλος» >A159
«Εις το επίνειον» >A159
«Αιμιλιανός Μονάη, Αλεξανδρεύς, 628-655 μ.Χ.» >A162
«Απ’ τες εννιά–» >A162
«Κάτω απ’ το σπίτι» >A163
«Το διπλανό τραπέζι» >A163
«Ο ήλιος του απογεύματος» >A164
«Να μείνει» >A232
«Των Εβραίων (50 μ.Χ.)» >A165
«Ίμενος» >A165
«Του πλοίου» >A179
«Δημητρίου Σωτήρος (162-150 π.X.)» >A167
«Είγε ετελεύτα» >A171
«Νέοι της Σιδώνος (400 μ.Χ.)» >A171
«Για να ’ρθουν–» >A179
«Ο Δαρείος» >A344
«Άννα Κομνηνή» >A241
«Βυζαντινός άρχων, εξόριστος, στιχουργών» >A179
«Η αρχή των» >A201
«Εύνοια του Aλεξάνδρου Bάλα» >A181
«Μελαγχολία του Ιάσονος Κλεάνδρου· ποιητού εν Κομμαγηνή· 595 μ.Χ.» >A191
«Ο Δημάρατος» >A192
«Εκόμισα εις την τέχνη» >A181
«Από την σχολήν του περιωνύμου φιλοσόφου» >A191
«Τεχνουργός κρατήρων» >A581

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Δίνονται λέξεις-κλειδιά με σκοπό τη διευκόλυνση της αναζήτησης πληροφοριών εντός του αρχείου.
ΘΕΜΑΤΑ:
Έργα του Κ. Π. Καβάφη:
ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:
ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ:

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

DOI: 10.26256/ca-sf03-f27-0004
BIB File icon
Κατεβάστε τα μεταδεδομένα του τεκμηρίου σε μορφή BibTeX
Το αρχείο BIB περιέχει τα μεταδεδομένα του DOI σε μορφή BibTeX
EAD XML icon
Κατεβάστε την τεκμηρίωση του αρχείου σε μορφότυπο XML
Το αρχείο EAD XML file περιέχει την τεκμηρίωση του ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΒΑΦΗ, Κ. Π. σε μηχαναγνώσιμη μορφή