«Κ. Π. Καβάφη Ποιήματα»

GR-OF CA CA-SF03-F32-0001 (1912)
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ
ΕΣΤΙΑΣΗ
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ
ΛΗΨΗ
ΛΗΨΗ ΟΛΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF03-F32-0001 (1912)
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
«Κ. Π. Καβάφη Ποιήματα»
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
1919-1925
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Τεκμήριο
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

30,5 x 19 εκ.

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Ποιητική συλλογή του Καβάφη (Γ5). Τετρασέλιδο από χαρτόνι, που λειτουργεί και ως φάκελος, σε θέση εξωφύλλου και οπισθοφύλλου. Σε άλλο τετρασέλιδο, από χαρτί, η σελίδα τίτλου και ο κατάλογος περιεχομένων (στις δύο τελευταίες σελίδες). Στην πρώτη σελίδα και των δύο τετρασέλιδων ο τίτλος της συλλογής, «Κ. Π. Καβάφη Ποιήματα», και η ένδειξη «Αλεξάνδρεια 1915-1925». Η τελευταία χρονολογία γραμμένη από τον ποιητή. Στη δεύτερη σελίδα του χάρτινου τετρασέλιδου ιδιόχειρη αφιέρωση του Καβάφη στον Α. Βλαχόπουλο. Ακολουθεί λευκό φύλλο, ογδόντα τέσσερα λυτά μονόφυλλα και ένα ακόμα λευκό φύλλο, όλα δεμένα αρχικά με συνδετήρα, όπως καταδεικνύουν οι οπές πάνω αριστερά σε κάθε φύλλο. Πάνω δεξιά στο recto των μονόφυλλων συνεχής έντυπη αρίθμηση («2» έως «76»), κάποτε διορθωμένη από τον ποιητή. Ανάμεσα στα φύλλα «17» και «18» ένθετο φύλλο με πολυγραφημένη δακτυλόγραφη μετάφραση του ποιήματος «Ένας θεός των» από τον Γ. Βαλασόπουλο, με σημειώσεις του Καβάφη. Τα ποιήματα είναι τυπωμένα σε χαρτιά διαφορετικής ποιότητας και με τυπογραφικά στοιχεία διαφορετικού μεγέθους, σε μονόφυλλα των τυπογραφείων Κασιμάτη & Ιωνά και Μητσάνη, της περιόδου 1919-1925. Στον κατάλογο περιεχομένων οι τίτλοι των ποιημάτων με χρονολογική σειρά, σε δύο στήλες. Οι τρεις τελευταίοι τίτλοι στην πρώτη σελίδα των περιεχομένων ιδιόχειροι του Καβάφη, όπως και όλοι οι τίτλοι της δεύτερης σελίδας. Ιδιόχειρες διορθώσεις του σε δύο από τα ποιήματα.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Προσδιορίζονται οι περιορισμοί στην αναπαραγωγή της ενότητας περιγραφής.
ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Ελληνική

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Δίνονται πληροφορίες για τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά του τεκμηρίου.

Γραφή με μελάνι. Φθορά φυσικού τεκμηρίου: οξειδώσεις, οπές.

ΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗ:
Συσχετισμός του αρχειακού τεκμηρίου με ένα ή περισσότερα έργα του Κ. Π. Καβάφη (ποιήματα, πεζά, δοκίμια), με παραπομπή στη Βιβλιογραφία Κ. Π. Καβάφη (επιμ. Δ. Δασκαλόπουλου).

«Σοφοί δε προσιόντων» >A385
«Ο Θεόδοτος» >A138
«Ομνύει» >A195
«Μια νύχτα» >A141
«Θάλασσα του πρωιού» >A141
«Ζωγραφισμένα» >A141
«Οροφέρνης» >A142
«Η μάχη της Μαγνησίας» >A142
«Μανουήλ Κομνηνός» >A142
«Η δυσαρέσκεια του Σελευκίδου» >A142
«Όταν διεγείρονται» >A145
«Εν τη οδώ» >A160
«Ενώπιον του αγάλματος του Ενδυμίωνος» >A581
«Εν πόλει της Οσροηνής» >A152
«Πέρασμα» >A160
«Για τον Αμμόνη, που πέθανε 29 ετών, στα 610» >A160
«Ένας θεός των» >A160
«Εν εσπέρα» >A152
«Ηδονή» >A164
«Γκρίζα» >A147
«Ιασή τάφος» >A147
«Εν τω μηνί Αθύρ» >A147
«Έτσι πολύ ατένισα–» >A147
«Ιγνατίου τάφος» >A160
«Μέρες του 1903» >A160
«Η προθήκη του καπνοπωλείου» >A249
«Καισαρίων» >Α160
«Θυμήσου, σώμα…» >Α153
«Λάνη τάφος» >Α153
«Νόησις» >Α153
«Η διορία του Νέρωνος» >Α158
«Πρέσβεις απ’ την Αλεξάνδρεια» >Α162
«Αριστόβουλος» >Α159
«Εις το επίνειον» >A159
«Αιμιλιανός Μονάη, Αλεξανδρεύς, 628-655 μ.Χ.» >A162
«Απ’ τες εννιά–» >A162
«Κάτω απ’ το σπίτι» >A163
«Το διπλανό τραπέζι» >A163
«Ο ήλιος του απογεύματος» >A164
«Να μείνει» >A232
«Των Εβραίων (50 μ.Χ.)» >A165
«Ίμενος» >A165
«Του πλοίου» >A179
«Δημητρίου Σωτήρος (162-150 μ.Χ.)» >A167
«Είγε ετελεύτα» >A171
«Νέοι της Σιδώνος (400 μ.X.)» >A171
«Για να ‘ρθουν–» >A179
«Ο Δαρείος» >A344
«Άννα Κομνηνή» >A241
«Βυζαντινός άρχων, εξόριστος, στιχουργών» >A179
«Η αρχή των» >A201
«Εύνοια του Αλεξάνδρου Βάλα» >Α181
«Μελαγχολία του Ιάσονος Κλεάνδρου· ποιητού εν Κομμαγηνή· 595 μ.Χ.» >Α191
«Ο Δημάρατος» >Α192
«Εκόμισα εις την τέχνη» >Α181
«Από την σχολήν του περιωνύμου φιλοσόφου» >Α191
«Τεχνουργός κρατήρων» >Α581
«Υπέρ της Αχαϊκής Συμπολιτείας πολεμήσαντες» >Α222
«Προς τον Αντίοχον Επιφανή» >Α364
«Εν απογνώσει» >Α581
«Ο Ιουλιανός, ορών ολιγωρίαν» >Α386
«Επιτύμβιον Αντιόχου, βασιλέως Κομμαγηνής» >Α620
«Θέατρον της Σιδώνος (400 μ.Χ.)» >Α249
«Ο Ιουλιανός εν Νικομηδεία» >Α225
«Πριν τους αλλάξει ο χρόνος» >Α225
«Ήλθε για να διαβάσει–» >Α234
«Το 31 π.Χ. στην Αλεξάνδρεια» >Α234
«Ο Ιωάννης Καντακουζηνός υπερισχύει» >Α249
«Τέμεθος, Αντιοχεύς· 400 μ.Χ.» >Α255
«Από υαλί χρωματιστό» >Α259
«Το 25ον έτος του βίου του» >Α259
«Εις ιταλικήν παραλίαν» >Α259
«Στο πληκτικό χωριό» >Α309
«Απολλώνιος ο Τυανεύς εν Ρόδω» >Α281
«Στου καφενείου την είσοδο» >A152
«Σ’ ένα βιβλίο παλιό–» >Α216

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Δίνονται λέξεις-κλειδιά με σκοπό τη διευκόλυνση της αναζήτησης πληροφοριών εντός του αρχείου.
ΘΕΜΑΤΑ:
Έργα του Κ. Π. Καβάφη:
Μετάφραση-Έργα του Κ. Π. Καβάφη:

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

DOI: 10.26256/ca-sf03-f32-0001
BIB File icon
Κατεβάστε τα μεταδεδομένα του τεκμηρίου σε μορφή BibTeX
Το αρχείο BIB περιέχει τα μεταδεδομένα του DOI σε μορφή BibTeX
EAD XML icon
Κατεβάστε την τεκμηρίωση του αρχείου σε μορφότυπο XML
Το αρχείο EAD XML file περιέχει την τεκμηρίωση του ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΒΑΦΗ, Κ. Π. σε μηχαναγνώσιμη μορφή