Ποιητική συλλογή

GR-OF CA CA-SF03-F34-0002 (2113)
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ
ΕΣΤΙΑΣΗ
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ
ΛΗΨΗ
ΛΗΨΗ ΟΛΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF03-F34-0002 (2113)
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
Ποιητική συλλογή
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
1920-1926
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Τεκμήριο
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

24 x 16 εκ.

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Έντυπη ποιητική συλλογή του Καβάφη (Γ6), αποτελούμενη από συσταχωμένα μονόφυλλα. Το εξώφυλλο και σελίδα τίτλου αναγράφουν τον τίτλο «Κ. Π. Καβάφη Ποιήματα (1907-1915). Πάνω από τον τίτλο του εξωφύλλου η χειρόγραφη σημείωση «B (bis)». Στο verso της σελίδας τίτλου ιδιόχειρη αφιέρωση του Καβάφη στον Κωνσταντίνο Φωτιάδη. Έντυπη σελιδαρίθμηση, σε λίγες περιπτώσεις διορθωμένη χειρόγραφα. Περιλαμβάνονται συνολικά 38 ποιήματα. Δύο φύλλα με κατάλογο περιεχομένων στο recto τους. Όσα μονόφυλλα φέρουν σχετικές ενδείξεις έχουν τυπωθεί στο τυπογραφείο Κασιμάτη & Ιωνά, κατά την περίοδο 1920-1926. Τα μονόφυλλα είναι τυπωμένα με στοιχεία διαφορετικού μεγέθους.

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Προσδιορίζονται οι περιορισμοί στην αναπαραγωγή της ενότητας περιγραφής.
ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Ελληνική

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Δίνονται πληροφορίες για τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά του τεκμηρίου.

Χαρτί. Γραφή με μελάνι. Φθορά φυσικού τεκμηρίου: το εξώφυλλο έχει αποκοπεί.

ΠΕΔΙΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Κ. Π. ΚΑΒΑΦΗ:
Συσχετισμός του αρχειακού τεκμηρίου με ένα ή περισσότερα έργα του Κ. Π. Καβάφη (ποιήματα, πεζά, δοκίμια), με παραπομπή στη Βιβλιογραφία Κ. Π. Καβάφη (επιμ. Δ. Δασκαλόπουλου).

«Η πόλις» >Α107
«Η σατραπεία» >Α108
«Σοφοί δε προσιόντων» >Α385
«Μάρτιαι ειδοί» >Α111
«Τελειωμένα» >Α112
«Απολείπειν ο θεός Αντώνιον» >Α116
«Ο Θεόδοτος» >Α138
«Μονοτονία» >Α98
«Ιθάκη» >Α122
«Όσο μπορείς» >Α133
«Η δόξα των Πτολεμαίων» >Α121
«Η συνοδεία του Διονύσου» >Α93
«Η μάχη της Μαγνησίας» >Α142
«Η δυσαρέσκεια του Σελευκίδου» >Α142
«Οροφέρνης» >Α142
«Αλεξανδρινοί βασιλείς» >Α129
«Φιλέλλην» >Α127
«Τα βήματα» >Α106
«Ηρώδης Αττικός» >Α125
«Τυανεύς γλύπτης» >Α114
«Λυσίου γραμματικού τάφος» >Α135
«Ευρίωνος τάφος» >Α135
«Ούτος Εκείνος» >Α104
«Τα επικίνδυνα» >Α123
«Μανουήλ Κομνηνός» >Α142
«Στην εκκλησία» >Α227
«Πολύ σπανίως» >Α132
«Του μαγαζιού» >Α133
«Ζωγραφισμένα» >Α141
«Θάλασσα του πρωιού» >Α141
«Ιωνικόν» >Α46
«Στου καφενείου την είσοδο» >Α152
«Μια νύχτα» >Α141
«Επέστρεφε» >Α131
«Μακριά» >Α152
«Ομνύει» >Α195
«Επήγα» >Α133
«Πολυέλαιος» >Α137

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Δίνονται λέξεις-κλειδιά με σκοπό τη διευκόλυνση της αναζήτησης πληροφοριών εντός του αρχείου.

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

DOI: 10.26256/ca-sf03-f34-0002
BIB File icon
Κατεβάστε τα μεταδεδομένα του τεκμηρίου σε μορφή BibTeX
Το αρχείο BIB περιέχει τα μεταδεδομένα του DOI σε μορφή BibTeX
EAD XML icon
Κατεβάστε την τεκμηρίωση του αρχείου σε μορφότυπο XML
Το αρχείο EAD XML file περιέχει την τεκμηρίωση του ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΒΑΦΗ, Κ. Π. σε μηχαναγνώσιμη μορφή