Σημειώσεις του Καβάφη (ΜΟΝΟ ΣΕ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ)

GR-OF CA CA-SF01-S03-F10-0015 (1885)
ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΗ
ΕΣΤΙΑΣΗ
ΜΕΓΕΘΥΝΣΗ
ΛΗΨΗ
ΛΗΨΗ ΟΛΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΥ

ΠΕΔΙΟ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ:
Καταγράφεται ο μοναδικός κωδικός που έχει αποδοθεί στο επίπεδο περιγραφής ώστε να διευκολύνεται η ανταλλαγή πληροφοριών σε διεθνές επίπεδο.
GR-OF CA CA-SF01-S03-F10-0015 (1885)
ΤΙΤΛΟΣ:
Αφορά στην ονομασία της ενότητας περιγραφής.
Σημειώσεις του Καβάφη
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ(ΕΣ):
Προσδιορίζεται η χρονολογία δημιουργίας της ενότητας περιγραφής.
χ.χ.
ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ:
Προσδιορίζεται, κάθε φορά, το επίπεδο της ενότητας περιγραφής (αρχείο, υπο-αρχείο, σειρά, υποσειρά,, φάκελος, υποφάκελος, τεκμήριο).
Τεκμήριο
ΜΕΓΕΘΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑ:
Δίνονται πληροφορίες σχετικά με τον όγκο της ενότητας περιγραφής. Στις περιπτώσεις περιγραφής τεκμηρίου, δίνονται οι αντίστοιχες διαστάσεις.

19,5 x 20,5 εκ.

ΠΑΛΑΙΑ ΕΝΔΕΙΞΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ:
Καταγράφεται η προηγούμενη αναφορά αναζήτησης του τεκμηρίου όπως εμφανίζεται στον Ιστορικό Κατάλογο Γ. Π. Σαββίδη.

ΠΕΔΙΟ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ:
Αναφέρεται ο συντάκτης ή ο δημιουργός της ενότητας περιγραφής.

ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗΣ

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ:
Δίνεται μια σύντομη περίληψη του εύρους και του περιεχομένου της ενότητας περιγραφής.

Χειρόγραφες σημειώσεις του Καβάφη σε κομμάτια χαρτιού διαφορετικών διαστάσεων, παρένθετα σε κάποιους από τους τόμους του έργου The History of the Decline and Fall of the Roman Empire του Έντουαρντ Γκίμπον (Edward Gibbon) (Λονδίνο 1820), και συγκεκριμένα στις ακόλουθες θέσεις: σελίδες 38 και 98 του τόμου Ι, σ. 136, 146, 384 του τ. ΙΙ, σ. 113 και 248 του τ. IV, σ. 107, 178, 334 του τ. V, σ. 264 του τ. VI, σ. 143 του τ. VII, σ. 87 του τ. ΙΧ, σ. 162 του τ. Χ και σ. 97, 170 του τ. ΧΙΙ. Οι σημειώσεις είναι γραμμένες στα αγγλικά, αλλά περιλαμβάνουν και αρκετά παραθέματα από Έλληνες συγγραφείς. Κανένα σχεδόν παράθεμα, είτε ελληνικό είτε ξενόγλωσσο, δεν συνοδεύεται από βιβλιογραφικές ή άλλες παραπομπές. Οι περισσότερες σημειώσεις έχουν ιστορικό χαρακτήρα και περιλαμβάνουν σχόλια και παρατηρήσεις στο περιεχόμενο και στη μέθοδο του Γκίμπον, διορθώσεις εσφαλμένων διατυπώσεων και συμπερασμάτων του ιστορικού, καθώς και ιστορικά στοιχεία. Κάποια σχόλια είναι λογοτεχνικού περιεχομένου, ενώ εντοπίζεται και μία σημείωση μετρικής. Οι περισσότερες φέρουν την υπογραφή «C.» και μία την υπογραφή «C.F.C.».

ΠΕΔΙΟ ΟΡΩΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ:
Προσδιορίζονται οι περιορισμοί στην αναπαραγωγή της ενότητας περιγραφής.
ΓΛΩΣΣΑ / ΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΝ:
Σημειώνεται /ονται η/οι γλώσσα /ες γραφής του τεκμηρίου.

Αγγλική

ΦΥΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ:
Δίνονται πληροφορίες για τα ιδιαίτερα φυσικά χαρακτηριστικά του τεκμηρίου.

Γραφή με μελάνι και μολύβι.

ΠΕΔΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΟΥ:
Δίνονται πληροφορίες οι οποίες δεν μπορούν να συμπεριληφθούν σε άλλα πεδία.

Το φυσικό τεκμήριο ανήκει στη Βιβλιοθήκη Καβάφη. Η ψηφιακή αναπαραγωγή διατίθεται μέσω των αντίστοιχων λήψεων της μικροφωτογράφισης του 1963 η οποία πραγματοποιήθηκε από τον Γ. Π. Σαββίδη.

ΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

Δίνονται λέξεις-κλειδιά με σκοπό τη διευκόλυνση της αναζήτησης πληροφοριών εντός του αρχείου.

Μεταδεδομένα σε μηχαναγνώσιμη μορφή

DOI: 10.26256/ca-sf01-s03-f10-0015
BIB File icon
Κατεβάστε τα μεταδεδομένα του τεκμηρίου σε μορφή BibTeX
Το αρχείο BIB περιέχει τα μεταδεδομένα του DOI σε μορφή BibTeX
EAD XML icon
Κατεβάστε την τεκμηρίωση του αρχείου σε μορφότυπο XML
Το αρχείο EAD XML file περιέχει την τεκμηρίωση του ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΒΑΦΗ, Κ. Π. σε μηχαναγνώσιμη μορφή